ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC เดสก์ทอปจาก HP และ Compaq - การใช้ Application Recovery (Windows 9x, Me และ XP)

เอกสารนี้ใช้สำหรับ PC เดสก์ทอป HP ที่ติดตั้ง Windows 95, 98, Me และ XP มาสำเร็จ
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการกู้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ดั้งเดิมโดยใช้ขั้นตอนการกู้แอพพลิเคชั่นจาก HP
บันทึก
หากคุณอัพเกรดระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนเวอร์ชั่น Windows ในคอมพิวเตอร์ หรือลบพาร์ติชั่นกู้ข้อมูล คุณจะไม่สามารถใช้ขั้นตอนการกู้แอพพลิเคชั่นได้
รูปภาพ : ภาพหน้าจอ Application Recovery Utility

การกู้ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ใน Windows XP

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แจ้งเพื่อกู้ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ Application Recovery:
บันทึก
ภาพหน้าจอและเส้นทางเมนูเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจแตกต่างไปจากในขั้นตอนที่แจ้งต่อไปนี้ ทั้งนี้ กราฟิกจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับคอมพิวเตอร์ HP ทั้งหมดที่ติดตั้ง Windows XP มาสำเร็จ ซึ่งยังสามารถใช้อ้างอิงได้

การติดตั้งแอพพลิเคชั่น

ติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ติดตั้งสำเร็จใหม่โดยเริ่มจากถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) Control Panel (แผงควบคุม) และ Add or Remove Programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)
 2. เลือกแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่จะถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove (ลบ)
 3. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อขอการยืนยันการลบแอพพลิเคชั่น คลิก OK (ตกลง)
 4. คลิกที่ End (สิ้นสุด)
 5. รีบู๊ตเครื่องโดยคลิกที่ Start (เริ่ม) Turn off computer (ปิดคอมพิวเตอร์) จากนั้นเลือก Restart (รีสตาร์ท)
หลังจากถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น ให้ทำการติดตั้งโดยใช้ Application Recovery ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) All programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นเลือก Hewlett-Packard หรือ Compaq
  บันทึก
  หากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard หรือ Compaq ไม่ปรากฏขึ้น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 2. จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ด้านล่าง (จะมีแสดงเพียงโฟลเดอร์เดียวตามรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ)
  • HP Pavilion PC Tools,
  • Compaq Presario PC Tools,
  • PC Help and Tools หรือ
  • PC Recovery Tools.
  รูปภาพ : ตัวอย่างเส้นทางเริ่มต้น
 3. คลิกที่ HP หรือ Compaq Application Recovery
 4. เลือกฟิลด์ Application Installation จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าต่าง Application and Driver Recovery
 5. เลือกชื่อซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ Install (ติดตั้ง)
  รูปภาพ : รายการแอพพลิเคชั่น
 6. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกที่ OK (ตกลง) จากนั้นเลือก Quit (ออก)
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กู้คืนแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์แล้ว

การติดตั้งไดรเวอร์

ติดตั้งไดรเวอร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โดยเริ่มจากตรวจสอบว่ามีไดรเวอร์จัดเตรียมไว้ใน Application Recovery ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) All programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นเลือก Hewlett-Packard หรือ Compaq
  บันทึก
  หากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard หรือ Compaq ไม่ปรากฏขึ้น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 2. จากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ด้านล่าง (จะมีแสดงเพียงโฟลเดอร์เดียวตามรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ)
  • HP Pavilion PC Tools,
  • Compaq Presario PC Tools,
  • PC Help and Tools หรือ
  • PC Recovery Tools.
  รูปภาพ : ตัวอย่างเส้นทางเริ่มต้น
 3. คลิกที่ HP หรือ Compaq Application Recovery
 4. เลือก Driver Installation (การติดตั้งไดรเวอร์) จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าต่าง Application and Driver Recovery
 5. ดูรายการไดรเวอร์ที่มีเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อไดรเวอร์ที่คุณต้องการกู้คืนมีอยู่ ปิดหน้าต่างโดยคลิกที่ Cancel (ยกเลิก) หลังจากยืนยันชื่อแล้ว
  รูปภาพ : รายการไดรเวอร์
จากนั้นลบไดรเวอร์ที่ติดตั้งในปัจจุบันใน Device manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ดังนี้
 1. คลิกที่ Start (เริ่ม) คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
 2. คลิกที่แท็บ Hardware (ฮาร์ดแวร์) จากนั้นกดปุ่ม Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 3. ดับเบิลคลิกหัวข้อที่มีไดรเวอร์ที่จะติดตั้งใหม่ จากนั้นลบรายการสำหรับไดรเวอร์ดังกล่าว ทำได้โดยคลิกขวาที่รายการ แล้วเลือกตัวเลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)
  รูปภาพ : ตัวจัดการอุปกรณ์
  บันทึก
  การแจ้งเตือนอาจปรากฏขึ้น คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
 4. หลังจากถอนการติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกที่ OK (ตกลง) จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์)
หลังจากถอนการติดตั้งไดรเวอร์แล้ว ให้ติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ตามนี้
 1. เปิด Application Recovery อีกครั้ง
 2. เลือก Driver Installation (การติดตั้งไดรเวอร์) จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)
 3. เลือกชื่อไดรเวอร์ จากนั้นคลิกที่ Install (ติดตั้ง)
  รูปภาพ : รายการไดรเวอร์
 4. หลังจากสิ้นสุดการติดตั้ง ให้คลิกที่ OK (ตกลง) และ Quit (ออก)
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กู้คืนไดรเวอร์แล้ว

เกิดข้อผิดพลาดสิทธิ์อนุญาต XP

หลังจากพยายามเปิด Application Recovery มีการแจ้งข้อผิดพลาดสิทธิ์อนุญาตขึ้น Windows XP กำหนดว่าต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อสำรองไฟล์หรือเรียกใช้ระบบกู้ข้อมูลจากใน Windows XP หากล็อกอินในฐานะ guest การกู้ข้อมูลจะไม่เริ่มขึ้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ:
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก Log Off (ออกจากระบบ)
 2. เลือก Switch User (สลับผู้ใช้)
  หากใช้ Windows XP Professional ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
  หากใช้ Windows XP Home Edition ให้เลือกชื่อล็อกออนที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (โดยปกติคือ Owner หรือชื่อที่จัดทำขึ้น) หากไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ให้รีสตาร์ท PC ใน Safe Mode ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเริ่มการทำงานของ PC ใน Safe Mode ได้จากหัวข้อ การเริ่มการทำงานของ Windows XP ใน Safe Mode
 3. เลือก Log on as Administrator (ล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ)

การกู้ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ใน Windows 98 และ Me

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้โปรแกรมหรือไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ต้องการ:
 1. เริ่มการทำงานของ Windows ใส่แผ่นดิสก์กู้ข้อมูลแผ่นสุดท้ายที่ไดร์ฟ CD/DVD ด้านบน
  หน้าต่าง Driver and Application Recovery จะปรากฏขึ้น
 2. คลิกที่แท็บ Applications (แอพพลิเคชั่น) หรือ Device Drivers (ไดรเวอร์อุปกรณ์) ตามข้อมูลที่ต้องการกู้คืน
 3. เลือกโปรแกรมหรือไดรเวอร์จากรายการ
 4. คลิก OK (ตกลง) ไดรเวอร์หรือโปรแกรมจะกู้คืนเป็นสถานะเริ่มต้นอัตโนมัติ
  หน้าจอ Application Recovery จะปรากฏขึ้นหลังจากกู้ซอฟต์แวร์เสร็จสิ้น
 5. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อกู้แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ คลิก Restart (รีสตาร์ท) เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หรือคลิก Quit (ออก) เพื่อสิ้นสุด

การกู้ไดเรคทอรี่และไฟล์ทั้งหมดจากดิสก์กู้ข้อมูล (เฉพาะ Windows Me หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า)

บางครั้งอาจจำเป็นต้องกู้เฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์จากไดเรคทอรี่ที่ต้องการ (หากมีการลบโฟลเดอร์ดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ) ไม่จำเป็นต้องกู้ข้อมูลระบบทั้งหมดเพื่อแทนที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์บางส่วนที่ต้องการ ให้ใช้ตัวเลือกการกู้ข้อมูลที่ต้องการแทนเพื่อกู้ไฟล์ทั้งหมดในไดเรคทอรี่หรือเส้นทาง
 1. ใส่แผ่นดิสก์กู้ข้อมูลในไดร์ฟด้านบน จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หาก HP Pavilion มาพร้อมกับดิสก์กู้ข้อมูลสองแผ่น ให้ใช้ดิสก์แผ่นที่สอง
 2. เข้าสู่หน้าจอต้อนรับ/แจ้งเตือนการกู้ข้อมูลครั้งแรกและผ่านสู้ขั้นตอนต่อไป หากหมายเลขสองตัวแรกของเลขรุ่น HP Pavilion คือ 50, 51, 53, 70, 71, 72, 73 หรือ 74 ให้กด F10 หลังจากหน้าจอ Warning (แจ้งเตือน) ปรากฏขึ้น หากการกู้ข้อมูลที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้น ให้ลองกดค้างที่ Ctrl หรือ Alt ก่อนกด F10
 3. เลือก Selective Recovery (กู้ข้อมูลที่ต้องการ) จากเมนู Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) หรือ Options (ตัวเลือก) จากนั้นกด Enter
 4. พิมพ์ C:\*.* ในฟิลด์ที่ระบุเพื่อกู้ไฟล์เดิมทั้งหมดในเส้นทางสำหรับฮาร์ดไดร์ฟดังกล่าว พิมพ์เส้นทางย่อยเพื่อกู้ไฟล์ที่ต้องการในไดเรคทอรี่ที่ต้องการ เช่น C:\Progra~1\Maxis\*.*

การค้นหาชื่อไดรเวอร์สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ

หากคุณมีปัญหาในการเทียบเคียงชื่อไดรเวอร์ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาชื่อซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์:
 1. สำหรับ Windows XP คลิกที่ Start (เริ่ม) คลิกขวาที่ไอคอน My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
  จาก Windows 98 และ Me ให้คลิกขวาที่ไอคอน My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน) จากเดสก์ทอป Windows
 2. จาก Windows XP คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นคลิกที่แท็บ Hardware (ฮาร์ดแวร์) จาก Windows 98 หรือ Me คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา
 3. คลิกที่ ตัวจัดการอุปกรณ์
 4. คลิกที่ View Devices By Type (แสดงอุปกรณ์ตามประเภท) จากนั้นอ่านรายการอุปกรณ์
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับประเภทอุปกรณ์ที่กำลังค้นหา
  รูปภาพ : ตัวจัดการอุปกรณ์
 6. จดรายชื่อที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง
 7. ใช้ชื่อที่คุณจดไว้เพื่อเลือกไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เหมาะสมขณะกู้ไดรเวอร์

การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย