ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - ตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อส่งโทรสาร

ตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อส่งโทรสาร

การตั้งค่าในรายการ ตัวเลือก เมื่อส่งโทรสารมีดังต่อไปนี้
บันทึก
รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยชุดหลักของตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP บางตัวเลือกอาจไม่มีในเครื่องพิมพ์บางรุ่น
ด้านต้นฉบับ
ระบุว่าเอกสารต้นฉบับพิมพ์บนด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
ความละเอียด
ระบุความละเอียดของภาพที่สแกน เลือกความละเอียดสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อความละเอียดเพิ่มขึ้น ขนาดไฟล์จะเพิ่มขึ้นด้วย
ขนาดต้นฉบับ
ระบุขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
การวางแนวเนื้อหา
ระบุว่าเอกสารต้นฉบับพิมพ์ในแนวตั้งหรือแนวนอน
การปรับภาพ
ความคมชัด: ปรับความชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความคมชัดอาจทำให้ข้อความที่ได้มีความชัดเจน แต่การลดอาจทำให้ภาพถ่ายชัดเจนขึ้น
ความเข้ม: เพิ่มหรือลดปริมาณสีขาวและดำในภาพที่สแกน
ความเปรียบต่าง: เพิ่มหรือลดความแตกต่างระหว่างสีที่อ่อนที่สุดและเข้มที่สุดในหน้า
การลบพื้นหลัง: ลบสีจางๆ ออกจากพื้นหลังของภาพที่สแกน ตัวอย่างเช่น หากเอกสารต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษสี ให้ใช้คุณสมบัตินี้ทำให้พื้นหลังสว่างขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเข้มของภาพ
โทนอัตโนมัติ: ใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ Flow เท่านั้น สำหรับเอกสารต้นฉบับที่มีข้อความในหน้ากระดาษอย่างน้อย 100 ตัวอักษร เครื่องพิมพ์จะตรวจหาขอบที่อยู่ด้านบนของหน้ากระดาษ แล้วปรับหมุนภาพที่สแกนให้ถูกต้อง หากมีบางหน้ากลับหัวเมื่อเทียบกับหน้าอื่นๆ ภาพที่สแกนที่ได้ทุกหน้าจะหันขึ้นอย่างถูกต้อง หากมีบางหน้ามีการวางในแนวนอน เครื่องพิมพ์จะหมุนภาพโดยให้ด้านบนของหน้ากระดาษอยู่ด้านบนของภาพ
ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
ปรับงานสำหรับประเภทภาพที่สแกนให้ดีที่สุด: ข้อความ กราฟิก หรือภาพถ่าย
ลบขอบ
บันทึก
คุณสมบัตินี้ไม่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์บางเวอร์ชัน คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้
ลบข้อบกพร่องการสแกน เช่น ขอบดำ, รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยเจาะรูโดย "ลบ" ขอบที่ระบุของงานสแกน
ห้ามมีหน้าว่าง
ไม่รวมหน้าว่างในเอกสารต้นฉบับในภาพที่สแกน คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการสแกนหน้าที่พิมพ์ทั้งสองด้านเพื่อกำจัดหน้าว่างในเอกสารสแกนที่ได้
การตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น
เปิดหรือปิดการตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น เมื่อเปิด การสแกนจะหยุดเมื่อเครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีการป้อนกระดาษมากกว่าครั้งละหนึ่งแผ่นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เมื่อปิด การสแกนจะดำเนินการต่อเมื่อตรวจพบการป้อนกระดาษหลายแผ่น เพื่อให้สแกนหน้ากระดาษที่ติดกัน เอกสารต้นฉบับที่มีกระดาษโน้ตที่มีแถบกาว หรือกระดาษหนา
การแจ้งเตือน
เลือกว่าจะส่งการแจ้งสถานะของงานสแกนหรือไม่ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์การแจ้ง หรือส่งการแจ้งทางอีเมล์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย