ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-340x Laser MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

ในถาด

ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 2. เปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, เปิด
 3. ปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, ปิด

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. เปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, เปิด
 2. เปิดฝาปิดช่องกระดาษติด
  รูปภาพ : ฝาปิดช่องกระดาษติด, เปิด
 3. เปิดฝาฟิวเซอร์ดัมมี
  รูปภาพ : ฝาฟิวเซอร์ดัมมี, เปิด
 4. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 5. ปิดฝาฟิวเซอร์ดัมมี
  รูปภาพ : ฝาฟิวเซอร์ดัมมี, ปิด
 6. ปิดฝาปิดช่องกระดาษติด จากนั้นปิดชุดสแกนเนอร์
   รูปภาพ : ฝาปิดช่องกระดาษติด, ชุดสแกนเนอร์, ปิด
  1. ฝาปิดช่องกระดาษติด
  2. ชุดสแกนเนอร์
  หากไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดแล้วไปยังขั้นตอนถัดไป
 7. เปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, เปิด
 8. เปิดฝากลาง
  รูปภาพ : ฝากลาง, เปิด
 9. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ถอดออก
 10. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 11. ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ใส่
 12. ปิดฝากลาง
  รูปภาพ : ฝากลาง, ปิด
 13. ปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ชุดสแกนเนอร์, ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย