ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung ProXpress SL-M4080 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ

ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระดาษในถาด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 2. เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษ
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 4. เครื่องหมายแสดงขีดจำกัดของกระดาษ
บันทึก
หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
กดปุ่มตามที่ปรากฏ แล้วดึงถาดออกมาเพื่อปรับขนาดกระดาษโดยเลือกระหว่าง Legal, A4 หรือ Letter
รูปภาพ : การปรับตามประเภทกระดาษ
เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษซึ่งแสดงปริมาณกระดาษที่จุในถาดได้
  รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษ
 1. เต็ม
 2. ว่าง

การใส่กระดาษลงในถาด 1/ถาดเสริม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
 1. ถอดถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดถาดกระดาษออก
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ตรงกับช่องกำหนดขนาดกระดาษที่มีเครื่องหมายอยู่บริเวณด้านล่างของถาด
  รูปภาพ : ปรับก้านกั้นกระดาษแนวยาว
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
   รูปภาพ : ใส่กระดาษและปรับตัวกั้น
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นความกว้างกระดาษมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับได้
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
 5. ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
 6. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดดังกล่าว

การใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์

ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์:
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการพิมพ์จะมีคุณภาพดีและป้องกันกระดาษติด ให้ใส่เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
 1. กดเพื่อปลดล็อกถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อก
 2. เปิดถาด (1) จากนั้นกางส่วนขยายของถาดอเนกประสงค์ (2)
  รูปภาพ : กางส่วนขยายของถาดอเนกประสงค์
 3. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างของถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ
  • เมื่อกระดาษซ้อนกันระหว่างพิมพ์ด้วยถาดอเนกประสงค์ ให้เปิดถาด 1 แล้วเอากระดาษที่ซ้อนกันออก จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน ซึ่งจะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันได้
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องจากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager หรือบริการทางเว็บ SyncThru™
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล ให้ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ปรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จาก บริการทางเว็บ SyncThru™ > แท็บ Settings (การตั้งค่า) > Machine Settings (การตั้งค่าเครื่อง)
 • คุณจะสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ Machine Setup (การตั้งค่าเครื่อง) > Tray Settings (การตั้งค่าถาด) > Settings (การตั้งค่า) > เลือกถาดที่คุณต้องการ > Paper Size (ขนาดกระดาษ) หรือ Paper Type (ประเภทกระดาษ) บนแผงควบคุม
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด 1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
Y
Y
Y
หนา
Y
Y
Y
หนามาก
Y
Y
Y
บาง
Y
Y
Y
กระดาษปอนด์
Y
Y
Y
สี
Y
Y
Y
การ์ดสต็อก
Y
Y
Y
ฉลาก
Y
Y
Y
ซองจดหมาย
Y
Y (ถาด 2 เท่านั้น)
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
Y
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
Y
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
Y
Y
อาร์ไคฟ์
Y
Y
Y
กระดาษหัวจดหมาย
Y
Y
Y
เจาะรู
Y
Y
Y
(Y: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย