ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ProXpress SL-M3320-M3325, SL-M3820-M3826, SL-M4020-M4025 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ

ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระดาษในถาด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ
 1. ตัวกั้นที่รองกระดาษ
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
บันทึก
หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษซึ่งแสดงปริมาณกระดาษที่จุในถาดได้
  รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษ
 1. เต็ม
 2. ว่าง
ชุดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน จะได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าไว้ที่ขนาด Letter/LGL หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้ใช้คำแนะนำในการปรับตัวกั้น
 1. ถอดชุดการพิมพ์สองด้านออก
  รูปภาพ : ถอดชุดการพิมพ์สองด้านออก
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ

การใส่กระดาษลงในถาด 1/ถาดเสริม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
 1. ถอดถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดถาดกระดาษออก
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ตรงกับช่องกำหนดขนาดกระดาษที่มีเครื่องหมายอยู่บริเวณด้านล่างของถาด
  รูปภาพ : ปรับก้านกั้นกระดาษแนวยาว
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  รูปภาพ : ใส่กระดาษและปรับตัวกั้น
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นความกว้างกระดาษมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับได้
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
 5. ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
 6. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดดังกล่าว

การใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง)

ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
เคล็ดลับการใช้ถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง):
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการพิมพ์จะมีคุณภาพดีและป้องกันกระดาษติด ให้ใส่เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษในถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง)
  • M332xND/M382xD series: กดปุ่มปลดล็อdถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) แล้วเปิดออกมา
   รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อก
   รูปภาพ : เปิดถาด
  • M382xND/M382xDW/M402xND series: กดปุ่มปลดล็อกถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) เปิดถาด (1) จากนั้นพลิกเพื่อเปิดส่วนรองกระดาษ (2)
   รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อก
   รูปภาพ : เปิดถาดและส่วนรองกระดาษ
  • สำหรับรุ่นอื่นๆ ทั้งหมด: เปิดถาดป้อนกระดาษสำหรับการป้อนด้วยตนเอง
 1. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ
  • เมื่อกระดาษซ้อนกันระหว่างพิมพ์ด้วยถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ให้เปิดถาด 1 แล้วเอากระดาษที่ซ้อนกันออก จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 3. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์ (หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง)

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน ซึ่งจะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Samsung Easy Printer Manager เลือก Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
หรือหากเครื่องพิมพ์มีหน้าจอแสดงผล ให้ตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม Menu (เมนู) บนแผงควบคุม
จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนเพียงครั้งละหนึ่งแผ่น
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด 1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์(หรือตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเอง):
ธรรมดา
Y
Y
Y
หนา
Y
Y
Y
หนามาก
Y
บาง
Y
Y
Y
กระดาษปอนด์
Y
Y
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
Y
Y
ฉลาก
Y
แผ่นใส
Y
ซองจดหมาย
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
Y
Y
อาร์ไคฟ์
Y
Y
Y
ก. คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งถาดเสริมไว้เท่านั้น
(Y: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย