ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C3010 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C3010
  หมายเหตุ
 • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือต้องมีการซ่อมแซมเครื่องเกิดขึ้น การซ่อมแซมดังกล่าวไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ได้
 • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไวไฟอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • ใช้วัสดุพิมพ์ที่กำหนด
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ได้
  คำเตือน
การใช้วัสดุพิมพ์ที่ติดไฟได้หรือวัสดุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูง และในบางกรณีอาจก่อให้เกิดไฟไหม้
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดกระดาษ

ในการใส่กระดาษที่มีขนาดยาวกว่า เช่น กระดาษ Legal คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อขยายถาดกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวให้เหมาะสม
  รูปภาพ : ตัวอย่างของถาด
 1. ก้านขยายถาด
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
รูปภาพ : ตัวอย่างของการกดปุ่ม
บันทึก
กดปุ่มตามที่แสดงไว้แล้วดึงถาดออก
คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager หรือ SyncThru™ Web Service
 • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
 • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก SyncThru™ Web Service > แท็บ Settings (การตั้งค่า) > Machine Settings (การตั้งค่าเครื่อง)
คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุม
 • เลือก Menu (เมนู) > System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ) > Paper Size (ขนาดกระดาษ) หรือ Paper Type (ประเภทกระดาษ) ที่แผงควบคุม
คุณต้องเปลี่ยนค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 • ตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
บันทึก
 • เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ เราขอแนะนำให้คุณป้อนทีละแผ่น
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
ดูตารางต่อไปนี้สำหรับการใช้วัสดุพิมพ์พิเศษในถาด
ประเภท
ถาด1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
·
·
·
หนา
·
·
·
หนามาก
·
·
บาง
·
·
·
กระดาษปอนด์
·
·
·
สี
·
·
การ์ดสต็อก
·
·
·
ฉลาก
·
·
ซองจดหมาย
·
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
·
ใยฝ้าย
·
·
อาร์ไคฟ์
·
·
·
กระดาษหัวจดหมาย
·
·
·
เจาะรู
·
·
·
รูปภาพแบบมันเงา
·
·
·
(·: สนับสนุน ว่างเปล่า: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย