ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2670 MFP - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2670 MFP
  หมายเหตุ
  • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือต้องมีการซ่อมแซมเครื่องเกิดขึ้น การซ่อมแซมดังกล่าวไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
  • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ได้
  • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไวไฟอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
  • ใช้วัสดุพิมพ์ที่กำหนด
  • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ได้
  คำเตือน
การใช้วัสดุพิมพ์ที่ติดไฟได้หรือวัสดุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูง และในบางกรณีอาจก่อให้เกิดไฟไหม้
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นหรือตัวเลือกที่ติดตั้ง
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดกระดาษ

ในการใส่กระดาษที่มีขนาดยาวกว่า เช่น กระดาษ Legal คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อขยายถาดกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด คุณต้องปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวให้เหมาะสม
    รูปภาพ : ตัวอย่างของถาด
  1. ก้านขยายถาด
  2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
รูปภาพ : ตัวอย่างของการกดปุ่ม
บันทึก
กดปุ่มตามที่แสดงไว้แล้วดึงถาดออก

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

ดูตารางต่อไปนี้สำหรับการใช้วัสดุพิมพ์พิเศษในถาด
ประเภท
ถาด1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
·
·
·
หนา
·
·
·
หนามาก
·
·
บาง
·
·
·
กระดาษปอนด์
·
·
·
สี
·
·
การ์ดสต็อก
·
·
·
ฉลาก
·
·
แผ่นใส
·
·
ซองจดหมาย
·
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
·
ใยฝ้าย
·
·
อาร์ไคฟ์
·
·
·
กระดาษหัวจดหมาย
·
·
·
เจาะรู
·
·
·
รูปภาพแบบมันเงา
·
·
·
(·: สนับสนุน ว่างเปล่า: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย