ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung ProXpress SL-C2620 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการใส่กระดาษในถาด

ภาพรวมถาด

หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด ผู้ใช้ต้องปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 1. ก้านขยายถาด
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
บันทึก
สำหรับกระดาษขนาด Legal: กดปุ่มตามที่แสดงไว้แล้วดึงถาดออก
รูปภาพ : การปรับถาด
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ถอดออก
 2. บีบและเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ไปอยู่ในช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้องซึ่งมีเครื่องหมายระบุอยู่ที่ด้านล่างของถาด เพื่อปรับให้ตรงกับขนาด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นที่ถูกต้อง
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : กระดาษที่ไม่ยับหรือไม่งอ
 5. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ใส่
 6. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด

ถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่กระดาษเพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดอเนกประสงค์
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ ซึ่งมีผลรวมถึงกระดาษพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาคุณภาพพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดอเนกประสงค์
 1. กดปุ่มเปิดถาดอเนกประสงค์ และดึงลงเพื่อเปิด
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์ เปิด
 2. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : กระดาษ ใส่
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  • หากพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ผู้ใช้ต้องทำตามคำแนะนำในการโหลดกระดาษชนิดนี้
  • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ ให้เปิดถาด 1 และนำกระดาษที่ซ้อนกันออกแล้วจึงลองพิมพ์อีกครั้ง
 4. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย