ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-216x, ML-216xW - การใส่กระดาษ

หัวข้อนี้แสดงวิธีการใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ อุปกรณ์ป้อนกระดาษด้วยตนเอง และการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ประเภทพิเศษ

การใส่กระดาษลงในถาด (ป้อนกระดาษอัตโนมัติ)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษเข้าไปในถาด
 1. เปิดถาดและปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้พอดีกับขนาดวัสดุพิมพ์ที่คุณใส่
  บันทึก
  หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการงอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษ
 3. ใส่กระดาษเข้าไปในถาดโดยหงายด้านที่คุณจะพิมพ์ขึ้น จากนั้นเปิดถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่กระดาษและการเปิดถาดจ่ายกระดาษ
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปจนถึงขอบของปึกกระดาษ ตัวกั้นควรแตะปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างไปแตะขอบของปึกกระดาษ
บันทึก
เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดในไดรเวอร์การพิมพ์ดังนี้ เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน > เลือก Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) > เลือกแท็บ Paper (กระดาษ) > เลือกขนาดและประเภทกระดาษ

การใส่และการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ (ป้อนกระดาษด้วยตนเอง)

ถาดสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ คุณควรป้อนกระดาษลงในถาดด้วยตัวเองครั้งละหน้า
คำแนะนำวิธีใช้การป้อนกระดาษด้วยตนเอง:
 • ควรใส่วัสดุสิ่งพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาคุณภาพพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาด
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์โดยหงายหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในถาดก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์เพิ่มขณะพิมพ์
ใส่และพิมพ์โดยใช้การป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. ใส่วัสดุพิมพ์พิเศษหรือกระดาษในถาด
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดและปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
 3. เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
 4. ในการการพิมพ์จากแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชันและเปิดเมนูการพิมพ์
 5. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้
 6. เลือก Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) เลือกแท็บ Paper (กระดาษ) จากนั้นเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
  ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งประเภทกระดาษเป็น ฉลาก
 7. เลือก Manual Feeder (อุปกรณ์ป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นเลือก OK
 8. เริ่มพิมพ์งานจากแอปพลิเคชัน เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ค่อยๆ ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 9. หากคุณต้องการพิมพ์สำเนาเอกสารหลายชุด ให้ใส่แผ่นกระดาษถัดไปหลังจากพิมพ์หน้าแรกเสร็จ จากนั้นกดปุ่ม Print screen (พิมพ์หน้าจอ) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ทำซ้ำทุกๆ สำเนาที่จะพิมพ์

การพิมพ์ซองจดหมาย ฉลาก การ์ดสต็อก และกระดาษแบบฟอร์ม

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับวิธีการพิมพ์บนซองจดหมาย ฉลาก การ์ดสต็อก/กระดาษขนาดพิเศษ หรือกระดาษแบบฟอร์มโดยเฉพาะ เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ใช้คำแนะนำในหัวข้อก่อนหน้าเพื่อป้อนกระดาษหนึ่งแผ่นต่อครั้ง
บันทึก
การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์ หากต้องการปรับค่ากระดาษที่ตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Samsung Easy Printer Manager และเลือก Switch to advanced mode (สลับไปโหมดขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย