ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung CLX-330x Color MFP - การใส่กระดาษเข้าในถาด

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการใส่กระดาษในถาด

ภาพรวมถาด

หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด ผู้ใช้ต้องปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 1. ฝาปิดกระดาษ
 2. ล็อคตัวกั้น
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ถอดออก
 2. เปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาปิดกระดาษ เปิด
 3. กดและปลดล็อคตัวกั้นในถาด และดึงถาดออกด้วยตนเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : ปรับถาด
  1. ล็อคตัวกั้น
  2. ดึงถาดออก
  3. ตัวกั้นแนวกว้าง
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 5. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : กระดาษ ใส่
  สำหรับกระดาษที่เล็กกว่าขนาด Letter ให้กดและปลดล็อคตัวกั้นในถาด และดันถาดเข้าด้วยตนเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : การปรับขนาดถาด (เล็กลง)
  1. ล็อคตัวกั้น
  2. ดันในถาด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  สำหรับกระดาษที่ยาวกว่าขนาด Legal ให้กดและปลดล็อคตัวกั้นในถาด และดึงถาดออกด้วยตนเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : การปรับขนาดถาด (ใหญ่ขึ้น)
  1. ล็อคตัวกั้น
  2. ดึงถาดออก
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นที่ถูกต้อง
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง บีบ
 7. ปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาปิดกระดาษ ปิด
 8. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ใส่
 9. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
ถาดจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ หากต้องการเปลี่ยนขนาด A4 หรือ Letter ผู้ใช้ต้องปรับก้านกั้นกระดาษและตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้เหมาะสม
 1. ดึงถาดออกมาจากเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบถาดและนำกระดาษในถาดออกหากจำเป็น
 2. หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนกระดาษเป็นขนาด Letter ให้จับก้านกั้นกระดาษที่ด้านหลังของถาด และหมุนก้านตามเข็มนาฬิกา
  รูปภาพ : หมุนก้าน
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปจนถึงขอบก้านกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง บีบ
  บันทึก
  หากต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษเป็น A4 ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างไปทางซ้ายก่อนแล้วจึงหมุนก้านกั้นกระดาษในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา การหมุนก้านกั้นกระดาษแรงเกินอาจทำให้ถาดเกิดความเสียหายได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย