ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M3065 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระดาษในถาด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นถาดป้อนกระดาษ
 1. ตัวกั้นที่รองกระดาษ
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
บันทึก
หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษซึ่งแสดงปริมาณกระดาษที่จุในถาดได้
  รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษ
 1. เต็ม
 2. ว่าง

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
บันทึก
ขณะพิมพ์โดยใช้ถาด อย่าใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดได้
 1. ถอดถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงถาดกระดาษออก
 2. ใช้ตัวกั้นที่รองกระดาษ (1) ปรับขนาดถาดให้พอดีกับขนาดกระดาษที่จะใส่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นที่รองกระดาษ
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาดแล้ว ให้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและแนวกว้าง
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับ
   รูปภาพ : อย่าใช้กระดาษที่โค้งงอ
 5. ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
 6. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดดังกล่าว

การใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหงายขึ้นไว้ตรงกลางของถาด และให้ขอบด้านบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • หากพิมพ์บนวัสดุพิเศษ คุณจะต้องทำตามคำแนะนำในการโหลดกระดาษชนิดดังกล่าว
 • เมื่อกระดาษทับซ้อนกันระหว่างพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดถาดแล้วเอากระดาษออก จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. เปิดฝาบนตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบ
 2. ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองให้กว้างกว่าวัสดุพิมพ์
  รูปภาพ : ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเองให้พอดีกับความกว้างของวัสดุพิมพ์โดยไม่ทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน ซึ่งจะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันได้
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากระดาษที่กำหนดในเครื่องพิมพ์จากโปรแกรม Samsung Easy Printer Manager หรือบริการทางเว็บ SyncThru™
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โลคัล คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (การตั้งค่าขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้จาก บริการทางเว็บ SyncThru™ > แท็บ Settings (การตั้งค่า) > Machine Settings (การตั้งค่าเครื่อง)
 • คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Paper Setup > (การตั้งค่ากระดาษ) เลือกกระดาษ > Paper Size (ขนาดกระดาษ) หรือปุ่ม Paper Type (ประเภทกระดาษ) บนแผงควบคุม
บันทึก
 • เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนเพียงครั้งละหนึ่งแผ่น
 • หงายวัสดุพิมพ์พิเศษขึ้น หากวัสดุพิมพ์พิเศษที่พิมพ์ออกมางอ ยับ พับ หรือมีเส้นดำหนา ให้เปิดฝาครอบด้านหลัง และลองพิมพ์อีกครั้ง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ธรรมดา
Y
Y
หนา
Y
Y
หนามาก
Y
บาง
Y
Y
กระดาษปอนด์
Y
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
Y
ฉลาก
Y
แผ่นใส
Y
ซองจดหมาย
Y
ซองหนา
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
Y
อาร์ไคฟ์
Y
Y
(Y: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย