ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

ภาพรวมถาด

หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด ผู้ใช้ต้องปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 1. ตัวกั้นที่รองกระดาษ
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
บันทึก
เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษซึ่งแสดงปริมาณกระดาษที่จุในถาดได้
 1. เต็ม
 2. ว่าง

ประเภทกระดาษที่ใช้ได้สำหรับการพิมพ์สองด้าน

บันทึก
อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สามารถพิมพ์สองด้านได้
ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องพิมพ์ใช้ ประเภทกระดาษที่ใช้สำหรับการพิมพ์สองด้านได้จะแตกต่างกันไป ดูที่ตารางด้านล่าง
แรงดันไฟฟ้า
กระดาษที่ใช้ได้
110V
Letter, Legal, US Folio, Oficio
220V
A4

การใส่กระดาษลงในถาด

บันทึก
ขณะพิมพ์โดยใช้ถาด อย่าใส่กระดาษในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
 1. ปรับตัวกั้นที่รองถาด
  รูปภาพ : ที่รองถาด, ปรับ
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและแนวยาว
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษ, ปรับ
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 4. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : กระดาษ, ใส่
 5. ปรับตัวกั้นกระดาษและที่รองถาดจนถึงขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับได้ถูกต้อง
  รูปภาพ : กระดาษไม่โค้งงอ
 6. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ใส่

การใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่กระดาษเพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์โดยหงายหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • หากพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ผู้ใช้ต้องทำตามคำแนะนำในการโหลดกระดาษชนิดนี้
 • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดถาดและนำกระดาษออก จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. กดเพื่อเปิดฝาตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง, เปิด
 2. ปรับตัวกั้นแนวกว้างในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
 3. ใส่กระดาษ แล้วปรับตัวกั้นแนวกว้างจนถึงขอบกระดาษ
  รูปภาพ : กระดาษ, ใส่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย