ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
ผู้ใช้สามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้

บนกระจกสแกนเนอร์

เมื่อใช้กระจกของสแกนเนอร์ ผู้ใช้สามารถทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับได้ ผู้ใช้สามารถได้รับคุณภาพการสแกนดีที่สุดได้ โดยเฉพาะสำหรับภาพสีหรือโทนสีเทา ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในตัวป้อนเอกสาร หากพบต้นฉบับในตัวป้อนเอกสาร เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ฝาสแกนเนอร์, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางต้นฉบับ, คว่ำลง
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
บันทึก
 • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
 • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาสแกนเนอร์
  หมายเหตุ
 • ระวังอย่าทำให้กระจกของสแกนเนอร์แตก ผู้ใช้อาจได้รับบาดเจ็บได้
 • อย่าวางมือไว้ขณะปิดฝาสแกนเนอร์ ฝาสแกนเนอร์อาจหล่นกระแทกมือผู้ใช้และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้
 • ห้ามมองเข้าไปในแสงจากด้านในของสแกนเนอร์ขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในตัวป้อนเอกสาร

เมื่อใช้ตัวป้อนเอกสาร ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษ (80 g/m2บอนด์ 21 ปอนด์) ได้สูงสุด 40 แผ่นต่อหนึ่งงาน
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสาร ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับ, หงายขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นแนวกว้างของตัวป้อนเอกสารให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  • ฝุ่นบนกระจกของตัวป้อนเอกสารอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ
  • หากต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านด้วย ADF จากแผงควบคุม ให้กด (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Duplex > 1 -> 2 Sided or 1 -> 2 Sided Rot จากนั้นพิมพ์ลงบนกระดาษด้านหนึ่ง แล้วใส่กระดาษกลับเข้าไปเพื่อพิมพ์อีกด้าน
  • อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่สามารถพิมพ์สองด้านได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย