ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

ในถาด

 1. เปิดและปิดฝาด้านหน้า กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ หากกระดาษยังไม่ออกมา ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. ดึงถาดออก
  รูปภาพ : ถาด, ดึงออก
 3. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ หากกระดาษไม่ขยับเมื่อคุณดึง หรือไม่มีกระดาษในบริเวณนี้ ให้ตรวจสอบบริเวณฟิวเซอร์รอบๆ ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 4. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะเข้าที่ เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ
  รูปภาพ : ถาด, ใส่

ในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

 1. หากการป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ให้ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 2. เปิดและปิดตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์

M2670, M2671, M2870, M2880 series

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 2. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ถอดออก
 3. ดึงตัวกั้นกระดาษติด จากนั้นเอากระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษติด, ดึง
 4. ปิดตัวกั้นกระดาษติด
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษติด, ปิด
 5. ติดตั้งตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ติดตั้ง
 6. ปิดฝาครอบด้านหน้า แล้วตรวจสอบว่าเครื่องกลับสู่การพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า, ปิด

M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 2. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ถอดออก
 3. ดึงตัวกั้นกระดาษติด จากนั้นเอากระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษติด, ดึง
 4. ปิดตัวกั้นกระดาษติด
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษติด, ปิด
 5. ติดตั้งตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ติดตั้ง
 6. ปิดฝาครอบด้านหน้า แล้วตรวจสอบว่าเครื่องกลับสู่การพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า, ปิด

ในบริเวณทางออก

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. เปิดและปิดฝาด้านหน้า กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีกระดาษติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
  หากไม่เห็นกระดาษที่ติดหรือรู้สึกถึงแรงต้านขณะดึง ให้หยุดดึงและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง, เปิด
 4. เปิดฝาฟิวเซอร์โดยการดันก้านด้านข้าง (สีเขียว) แต่ละด้าน
  รูปภาพ : ฝาฟิวเซอร์, เปิด
 5. เอากระดาษที่ติดออกจากชุดทางออก
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 6. ปิดฝาฟิวเซอร์
  รูปภาพ : ฝาฟิวเซอร์, ปิด
 7. ปิดฝาครอบด้านหลัง แล้วตรวจสอบว่าเครื่องกลับสู่การพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง, ปิด

ในบริเวณอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

 1. ถอดฝาด้านหลังออก
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง, ถอดออก
 2. เอากระดาษที่ติดออกจากชุดการพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 3. ปิดฝาครอบด้านหลัง แล้วตรวจสอบว่าเครื่องกลับสู่การพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง, ปิด
  หากไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดแล้วไปยังขั้นตอนถัดไป
 4. ถอดถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ถอดออก
 5. กดที่จับสีเขียวเพื่อปลดชุดการพิมพ์สองด้านออก
  รูปภาพ : ชุดการพิมพ์สองด้าน, เอาออก
 6. เอากระดาษที่ติดออกจากชุดการพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : กระดาษ, นำออก
 7. ปิดชุดการพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ชุดการพิมพ์สองด้าน, ปิด
 8. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ใส่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย