ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress SL-M2620-M2626, SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
ภาพรวมของถาดป้อนกระดาษ
หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระดาษในถาด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นถาดป้อนกระดาษ
 1. ตัวกั้นที่รองกระดาษ
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด
เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษซึ่งแสดงปริมาณกระดาษที่จุในถาดได้
  รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงปริมาณกระดาษ
 1. เต็ม
 2. ว่าง
การใส่กระดาษลงในถาด
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
  บันทึก
ขณะพิมพ์โดยใช้ถาด อย่าใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดได้
 1. ถอดถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ใช้ตัวกั้นที่รองกระดาษ (1) ปรับขนาดถาดให้พอดีกับขนาดกระดาษที่จะใส่ (2)
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นที่รองกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและแนวกว้าง
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 5. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวยาวแล้วเลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึกกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
    บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นความกว้างกระดาษมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับได้
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
 7. ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
  รูปภาพ : ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
 8. เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
การใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • หากคุณเลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) เป็นแหล่งกระดาษในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะต้องกด Print screen (หน้าจอการพิมพ์) หรือ Demo page (หน้าตัวอย่าง) หรือปุ่ม WPS ในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์หนึ่งหน้า แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหงายขึ้นไว้ตรงกลางของถาด และให้ขอบด้านบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • หากพิมพ์บนวัสดุพิเศษ คุณจะต้องทำตามคำแนะนำในการโหลดกระดาษชนิดดังกล่าว
 • เมื่อกระดาษทับซ้อนกันระหว่างพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดถาด 1 แล้วเอากระดาษออก จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. เปิดฝาบนตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบ
 2. ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองให้กว้างกว่าวัสดุพิมพ์
  รูปภาพ : ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเองให้พอดีกับความกว้างของวัสดุพิมพ์โดยไม่ทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 4. เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ
การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน ซึ่งจะป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Samsung Easy Printer Manager เลือก Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
เช่น หากคุณต้องการพิมพ์บนฉลาก ให้เลือก Labels (ฉลาก) เป็น Paper Type (ประเภทกระดาษ)
  บันทึก
 • เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนเพียงครั้งละหนึ่งแผ่น
 • หากวัสดุพิมพ์พิเศษที่พิมพ์ออกมางอ ยับ พับ หรือมีเส้นดำหนา ให้เปิดฝาครอบด้านหลัง และลองพิมพ์อีกครั้ง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
ดูวัสดุพิมพ์พิเศษที่ใช้ในถาดได้จากตาราง
ประเภท
ถาด
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ธรรมดา
Y
Y
หนา
Y
Y
หนามาก
Y
บาง
Y
Y
กระดาษปอนด์
Y
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
Y
ฉลาก
Y
แผ่นใส
Y
ซองจดหมาย
Y
ซองหนา
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
Y
อาร์ไคฟ์
Y
Y
(Y: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย