ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-C48x Color Laser MFP - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการใส่กระดาษลงในถาด

ภาพรวมถาด

หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด ผู้ใช้ต้องปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 1. ฝาครอบกระดาษ
 2. ล็อคตัวกั้น
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ถอด
 2. เปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาครอบกระดาษ, เปิด
 3. บีบตัวกั้นความกว้างกระดาษและก้านความยาวกระดาษเพื่อวางในช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้องซึ่งทำเครื่องหมายไว้ที่ด้านล่างของถาดเพื่อปรับให้ตรงกับขนาด
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษ, ปรับ
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 5. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : กระดาษ, ใส่
  สำหรับกระดาษที่ เล็กกว่า ขนาด A4 ให้กดและปลดล็อคตัวกั้นในถาด ดันถาดเข้าด้วยตนเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ขนาดกระดาษเล็ก, ไม่ปลดล็อค
  รูปภาพ : ขนาดกระดาษเล็ก, ปรับตัวกั้น
  สำหรับกระดาษที่ ยาวกว่า ขนาด Legal ให้กดและปลดล็อคตัวกั้นในถาด ดึงถาดออกด้วยตนเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ขนาดกระดาษยาว, ไม่ปลดล็อค
  รูปภาพ : ขนาดกระดาษยาว, ปรับตัวกั้น
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : ไม่ยับหรืองอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นที่ถูกต้อง
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวยาวและแนวกว้าง
 7. ปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาครอบกระดาษ, ปิด
 8. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ใส่
 9. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดู การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
ถาดจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ในการเปลี่ยนขนาดเป็น A4 หรือ Letter ผู้ใช้ต้องปรับก้านกั้นกระดาษและตัวกั้นความกว้างกระดาษให้เหมาะสม
 1. ดึงถาดออกมาจากเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบถาดและนำกระดาษในถาดออกหากจำเป็น
 2. หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนขนาดเป็น Letter ให้จับก้านกั้นกระดาษที่ด้านหลังของถาด และหมุนก้านตามเข็มนาฬิกา คุณจะเห็นก้านเมื่อเลื่อนตัวกั้นความยาวกระดาษไปยังกระดาษขนาด Letter (LTR)
  รูปภาพ : ก้านกระดาษถาด
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปจนถึงขอบก้านกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นความกว้าง, ปรับ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย