ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung SL- M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875, M4075
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกันเพื่อให้พิมพ์ได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกัน
ในการปรับการตั้งค่ากระดาษที่ตั้งค่าในเครื่องพิมพ์ จาก Samsung Easy Printer Manager เลือก (Switch to advanced mode) ((สลับไปโหมดขั้นสูง)) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
หรือหากเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนหน้าจอแสดงผลหรือหน้าจอสัมผัส คุณสามารถตั้งค่าจากแผงควบคุมได้ จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ) ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์บนฉลาก ให้เลือก Labels (ฉลาก) สำหรับ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
  • เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนทีละแผ่น
  • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง
ดูตารางสำหรับการใช้วัสดุพิมพ์พิเศษในถาด
ประเภท
ถาด 1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์ (ตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเอง):
ธรรมดา
·
·
·
หนา
·
·
·
หนามาก
·
บาง
·
·
·
·
กระดาษปอนด์
·
·
·
ใยฝ้าย
·
ซองจดหมาย
·
สี
·
การ์ดสต็อก
·
·
·
ฉลาก
·
กระดาษแบบฟอร์ม
·
กระดาษรีไซเคิล
·
·
·
อาร์ไคฟ์
·
·
·
a. อุปกรณ์เสริม
(·: สนับสนุน, ว่าง: ไม่สนับสนุน)
บันทึก
ประเภทวัสดุพิมพ์จะแสดงไว้ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) ตัวเลือกประเภทกระดาษนี้จะให้คุณตั้งค่าประเภทของกระดาษที่จะใส่เข้ามาในถาดได้ ค่านี้จะปรากฏขึ้นในรายการเพื่อให้คุณเลือกได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับผลงานพิมพ์คุณภาพดีที่สุด หากไม่เลือก คุณอาจไม่ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย