ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 Laser MFP - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ชิ้นส่วนของถาดกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 2. ถาด
บันทึก
หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้น อาจทำให้เกิดการรีจิสเตอร์กระดาษ ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษลงในถาด
 1. เปิดถาด จากนั้นปรับขนาดถาดตามขนาดวัสดุพิมพ์ที่คุณใส่
  รูปภาพ : เปิดถาดกระดาษ
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษในถาดโดยหงายด้านที่คุณต้องการพิมพ์ขึ้น (1) เปิดถาดกระดาษออก (2)
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นความกว้างกระดาษมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • อย่าใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับ
  • หากคุณไม่ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นความกว้างกระดาษ
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
บันทึก
การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์การพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
 1. ในการพิมพ์จากแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชัน และเริ่มเมนูพิมพ์
 2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 3. กดแท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) และเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
  ตัวอย่าง หากคุณต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษ Label (ฉลาก)
 4. เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) เป็นแหล่งกระดาษ แล้วคลิก OK
 5. ลองพิมพ์จากแอปพลิเคชันอื่น

ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

ถาดกระดาษสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษในถาดด้วยตนเอง:
 • หากคุณเลือก Paper (กระดาษ) > Source (แหล่ง) > Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) จากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ คุณต้องกด OK ทุกครั้งที่คุณพิมพ์หน้า
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์หงายหน้าขึ้นไว้ที่กลางถาดโดยให้ขอบบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน
 • เพื่อคุณภาพการพิมพ์และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใส่กระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ คุณต้องทำตามแนวทางการใส่กระดาษ
 • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยเอง ให้เปิดถาดและนำกระดาษออก จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

วัสดุพิมพ์จะแสดงไว้ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) เพื่อคุณภาพการพิมพ์สูงสุด ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสมจากหน้าต่าง Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์ฉลาก ให้เลือก Labels (ฉลาก) สำหรับ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนทีละแผ่น
ดูตารางสำหรับวัสดุพิมพ์พิเศษที่สามารถใช้ในถาด
ประเภท
ถาด
ธรรมดา
Y
หนา
Y
บาง
Y
กระดาษปอนด์
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
ฉลาก
Y
ซองจดหมาย
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
ใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
อาร์ไคฟ์
Y
a. ประเภทกระดาษที่ใช้สำหรับการป้อนกระดาษในถาดด้วยตนเองได้
(Y: สนับสนุน, ว่าง: ไม่สนับสนุน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย