ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 Laser MFP - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อมีกระดาษติด จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก

กระดาษติดในถาด

หากมีกระดาษติดในถาด 1 ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติด
 1. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 2. ปิดถาดกระดาษ แล้วเปิดและปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : เปิดและปิดฝาครอบด้านบน
 3. เปิดถาดเครื่องพิมพ์ก่อนการพิมพ์อีกครั้ง
  รูปภาพ : เปิดถาด

ติดด้านในเครื่องพิมพ์

หากกระดาษติดในบริเวณฟิวเซอร์รอบตลับผงหมึก ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. ปิดถาดกระดาษ แล้วเปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านบน
 2. เปิดฝาช่องกระดาษติด
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องกระดาษติด
 3. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
  หากคุณไม่เห็นกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดและไปที่ขั้นตอนถัดไป:
 4. เปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านใน
 5. จับมือจับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 6. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ติดตั้งตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปใหม่
 8. ปิดฝาครอบด้านใน (1) แล้วปิดฝาครอบด้านบน (2)
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบ
 9. เปิดถาดเครื่องพิมพ์ก่อนการพิมพ์อีกครั้ง
  รูปภาพ : เปิดถาด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย