ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-318x - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. หากเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์หรือกำลังอุ่นเครื่อง ให้รอจนกว่าจะเสร็จงานก่อน แล้วปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าลงจนสุด
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า, เปิด
 3. จับตรงที่จับบนตลับผงหมึกด้านหน้า แล้วดึงเพื่อถอดตลับผงหมึกทั้งสี่ออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, เอาออก
 4. ใช้ที่จับดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย, ถอด
 5. ดึงชุดสร้างภาพออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ร่องที่ด้านหน้าของชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : ชุดสร้างภาพ, ถอดออก
 6. แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ ถอดอุปกรณ์ป้องกันออกจากทั้งสองด้านของชุดสร้างภาพ รวมทั้งแกะกระดาษที่ห่อพื้นผิวของชุดสร้างภาพไว้ออก
  • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ
  • อย่าสัมผัสดรัมที่อยู่ในชุดสร้างภาพ ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 7. จับร่องที่ด้านหน้าของชุดสร้างภาพ ดันชุดสร้างภาพเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ชุดสร้างภาพ, ใส่
 8. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียลงในตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย, ใส่
 9. เลื่อนตลับผงหมึกทั้งสี่ตลับกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ใส่
 10. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้อง หากติดตั้งตลับผงหมึกใดๆ ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถปิดฝาด้านหน้าได้
 11. เปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  • เครื่องพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงจะพร้อมทำงาน
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถระบุสถานะของตลับผงหมึกได้ ให้เปิดแล้วปิดฝาด้านหน้าใหม่อีกครั้ง หากยังคงประสบปัญหา ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย