ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-318x - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องพิมพ์เย็น
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าลงจนสุด
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า, เปิด
 3. ใช้ที่จับดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย, ถอด
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 4. ถอดฝาปิดภาชนะตามภาพด้านล่าง และใช้ฝาปิดนั้นปิดช่องภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย, ปิด
    หมายเหตุ
  ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก
 5. นำภาชนะบรรจุผงหมึกขยะอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียลงไปในตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย, ใส่
 7. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้อง หากติดตั้งตลับผงหมึกใดๆ ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถปิดฝาด้านหน้าได้
 8. เปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย