ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-4829 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดกระดาษ

หากต้องใส่กระดาษขนาดยาว เช่น กระดาษขนาด Legal ผู้ใช้จะต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยืดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 2. ตัวกั้นหนุน
 3. ล็อกตัวกั้น
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 1. กดล็อกตัวกั้นค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาวไปยังช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้อง โดยจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่
  รูปภาพ : ล็อกตัวกั้น, กดค้างไว้
 2. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้ปรับตัวกั้นหนุนโดยให้แตะกับปึกกระดาษเพียงเล็กน้อย
  รูปภาพ : ตัวกั้นหนุน, ปรับ
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างตามที่ปรากฏในภาพ แล้วเลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึกกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, บีบ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด
 5. ใส่ถาดเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 6. ตั้งขนาดกระดาษจากคอมพิวเตอร์
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษด้านข้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นแนวกว้าง

การใส่กระดาษลงในถาด 1 หรือถาดเสริม

การใส่กระดาษลงในถาด 1 หรือถาดเสริม ถาด 1 จะรองรับกระดาษธรรมดาขนาด 80 g/m2 (บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 250 แผ่น
ผู้ใช้สามารถซื้อถาดเสริมและติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใส่กระดาษเพิ่มได้อีก 250 แผ่น
บันทึก
การใช้กระดาษพิมพ์ภาพหรือกระดาษเคลือบมันอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องเข้ารับบริการซ่อม การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 1. หากต้องการใส่กระดาษ ให้ดึงถาดกระดาษเพื่อเปิด แล้วใส่กระดาษโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
   รูปภาพ : ใส่กระดาษ, คว่ำลง
  1. เต็ม
  2. ว่าง
 2. หลังจากใส่กระดาษ ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด 1 บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  บันทึก
  • หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองครั้งละหนึ่งแผ่น
  • ผู้ใช้สามารถใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าได้ ควรหงายด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น โดยให้ขอบที่ไม่โค้งงออยู่ด้านหน้า หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย