ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-4829 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
ผู้ใช้สามารถใช้กระจกสแกนเนอร์หรือ ADF เพื่อใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้

บนกระจกสแกนเนอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ใน ADF หากระบบตรวจพบต้นฉบับใน ADF เครื่องพิมพ์จะให้ความสำคัญกับต้นฉบับดังกล่าวก่อนต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์ หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์
 1. ยกและเปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ฝาสแกนเนอร์, เปิด
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางกระดาษ, คว่ำลง
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
  บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากผู้ใช้กำลังทำสำเนาหน้าจากการหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาไว้

ใน ADF

เมื่อใช้ ADF ผู้ใช้จะสามารถใส่กระดาษขนาด (75 g/m2 บอนด์ 20 ปอนด์) สูงสุด 30 แผ่น (SCX-4x24 series), 50 แผ่น (SCX-4x28 series) ต่อหนึ่งงาน
เมื่อใช้ ADF:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้:
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับคว่ำหน้าลงใน ADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ, หงายขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก ADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย