ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ส่วนต่างๆ ของถาดป้อนกระดาษ
 1. ฝาปิดช่องใส่กระดาษ
 2. ล็อกตัวกั้น
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
บันทึก
หากคุณไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
 1. ถอดถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถอดถาดกระดาษออก
 2. เปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
 3. กดและปลดสลักล็อกตัวกั้นในถาด (1) จากนั้นดึงถาดออกด้วยตัวเอง (2) ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง (3)
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 5. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
  • สำหรับกระดาษที่เล็กกว่าขนาด Letter: กดและปลดสลักล็อกตัวกั้นในถาด (1) จากนั้นดันถาดเข้าด้วยตัวเอง (2)
   รูปภาพ : ปรับถาดสำหรับกระดาษขนาดเล็ก
   ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  • สำหรับกระดาษที่ยาวกว่าขนาด Legal: กดและปลดสลักล็อกตัวกั้นในถาด (1) จากนั้นดึงถาดออกด้วยตัวเอง (2) ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : ปรับถาดสำหรับกระดาษที่ยาว
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษด้านข้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบนำม้วนงอ เนื่องจากอาจทำให้เกิดกระดาษติด หรือกระดาษอาจยับได้
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 7. ปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่กระดาษ
 8. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ถาดกระดาษ
 9. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษที่ตั้งไว้ในเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Samsung Easy Printer Manager แล้วเลือก Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) > Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
หากเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับหน้าจอแสดงผล คุณสามารถตั้งค่าได้โดยใช้ปุ่มMenu (เมนู) บนแผงควบคุม จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษจากหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนเพียงครั้งละหนึ่งแผ่น
ดูที่ตารางสำหรับวัสดุพิมพ์พิเศษที่คุณสามารถใช้ในถาดได้
ประเภท
ถาด
ธรรมดา
Y
หนา
Y
บาง
Y
กระดาษปอนด์
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
ฉลาก
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
อาร์ไคฟ์
Y
ภาพถ่ายมัน
Y
ภาพถ่ายด้าน
Y
ก. ประเภทกระดาษที่ใช้ในการป้อนกระดาษด้วยตนเองในถาดได้
(Y: รองรับ, เว้นว่าง: ไม่รองรับ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย