ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อมีกระดาษติด จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก

กระดาษติดในถาด 1

หากมีกระดาษติดในถาด 1 ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติด
 1. ดึงถาด 1 ออก
  รูปภาพ : ดึงถาด 1 ออก
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ใส่ถาด 1 กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะล็อกเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ถาด 1
 4. เปิดและปิดฝาด้านหน้า เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ
  รูปภาพ : เปิดและปิดฝาด้านหน้า

ติดด้านในเครื่องพิมพ์

หากมีกระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
บันทึก
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระมัดระวังขณะเอากระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 2. เปิดตัวถ่ายโอนถ่ายเฟรม
  รูปภาพ : เปิดตัวถ่ายโอนถ่ายเฟรม
 3. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดตัวถ่ายโอนเฟรม
  รูปภาพ : ปิดตัวถ่ายโอนเฟรม
 5. ปิดฝาด้านหลัง แล้วดันจนกว่าจะล็อกเข้าที่
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านหลัง

กระดาษติดที่ส่วนทางออก

หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณทางออก ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเลื่อนกระดาษที่ติดออก
บันทึก
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระมัดระวังขณะเอากระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. เปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดชุดสแกนเนอร์
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อย ๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ปิดชุดสแกนเนอร์
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกนเนอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย