ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์คู่เสริม

ใส่กระดาษพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ลงในถาดมาตรฐาน ถาดกระดาษมาตรฐานสามารถใส่กระดาษธรรมดาสูงสุด 1,040 แผ่น
ผู้ใช้สามารถซื้อตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์คู่เสริม และนำไปติดไว้ด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใส่กระดาษธรรมดาเพิ่มได้อีก 1,040 แผ่น
บันทึก
 • ถาดกระดาษมาตรฐานประกอบด้วยถาดสองถาด (ถาด 1 และ ถาด 2)
 • ตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์คู่เสริมประกอบด้วยถาดสองถาด (ถาด 3 และ ถาด 4)
 • ขั้นตอนการใส่กระดาษในถาด 1, ถาด 2, ถาด 3 และถาด 4 จะเหมือนกัน
  หมายเหตุ
ใช้กระดาษพิมพ์ภาพหรือกระดาษเคลือบมันอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องเข้ารับบริการซ่อม การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 1. บีบก้านล็อกตรงมือจับและดึงถาดออก
  รูปภาพ : ถาด, ดึงออก
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวยาวและดึงออกมาจนสุดถาด
   รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวยาว, บีบ
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและดึงออกมาจนสุดถาด
   รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง, บีบ
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 4. งอและคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอและคลี่กระดาษ
 5. ใส่กระดาษ โดยหงายด้านที่พิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว เพื่อให้ได้ความยาวกระดาษที่ต้องการ
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวยาว, ปรับ
 7. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปด้านหน้าเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะด้านข้างของขอบปึกกระดาษ อย่าดันตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษงอได้
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษ
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษติดได้ ตรวจสอบว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงความจุกระดาษสูงสุดในถาด
   รูปภาพ : ความจุกระดาษสูงสุด
  1. เครื่องหมายแสดงความจุกระดาษ
 8. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวโดยใช้สวิตช์ล็อก ปลดสวิตช์ล็อกเพื่อใส่กระดาษขนาดอื่น
   รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวยาว, ยึด
  1. สวิตช์ล็อก
 9. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษที่แผงควบคุม ให้ดู การตั้งค่าถาด
ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์คู่เสริมจะตรวจพบกระดาษขนาดต่างๆ ได้อัตโนมัติ
หากผู้ใช้ตั้งค่า Tray Confirmation Message (ข้อความยืนยันถาด) เป็น ON (เปิด) ใน Tray Settings (การตั้งค่าถาด) หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบว่าเครื่องตรวจพบขนาดและประเภทกระดาษในถาดหรือไม่ หากต้องการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ หรือหากเครื่องพิมพ์ตรวจไม่พบค่าทั้งสองนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษในหน้าต่างยืนยันได้โดยตรง
บันทึก
 • หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของกระดาษหรือไม่ จากนั้นให้ลองใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ทีละหนึ่งแผ่น
 • การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม ในการการพิมพ์จากแอปพลิเคชัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. เปิดแอปพลิเคชันและเปิดเมนูพิมพ์
  2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
  3. กดแท็บPaper (กระดาษ) ในPrinting Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) และเลือกประเภท ขนาด และแหล่งกระดาษที่เหมาะสม
  4. กด OK (ตกลง)
  5. ลองพิมพ์งานจากแอปพลิเคชันอื่น

ถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์สีบนกระดาษหน้าเดียว

คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่กระดาษเพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดอเนกประสงค์
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ ซึ่งมีผลรวมถึงกระดาษพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์โดยคว่ำหน้าลงและให้ขอบบนเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดอเนกประสงค์
 1. เปิดถาดอเนกประสงค์และดึงส่วนรองเสริมตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์, เปิด
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษในถาดโดยคว่ำหน้าด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ, คว่ำลง
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง, บีบ
 5. เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์ ดู ขนาดกระดาษที่ตรวจพบอัตโนมัติ
  หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษที่แผงควบคุม ให้ดู การตั้งค่าถาด
  บันทึก
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม ในการการพิมพ์จากแอปพลิเคชัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. เปิดแอปพลิเคชันและเปิดเมนูพิมพ์
  2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
  3. กดแท็บPaper (กระดาษ) ในPrinting Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) และเลือกประเภท ขนาด และแหล่งกระดาษที่เหมาะสม
  4. กด OK (ตกลง)
  5. ลองพิมพ์งานจากแอปพลิเคชันอื่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย