ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-2450 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

การใส่กระดาษ

ใส่กระดาษพิมพ์ที่ใช้กับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ลงในถาด 1 โดยถาด 1 สามารถรองรับกระดาษธรรมดาแบบ 20 ปอนด์ได้สูงสุด 250 แผ่น
ผู้ใช้สามารถซื้อถาดเสริม (ถาด 2) และติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใส่กระดาษเพิ่มได้อีก 250 แผ่น
เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษที่ด้านหน้าของถาด 1 และถาดเสริม 2 จะแสดงปริมาณกระดาษที่เหลืออยู่ในถาดในปัจจุบัน เมื่อถาดว่างเปล่า เครื่องหมายบนแถบจะเลื่อนลงจนสุด
รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษ

การใช้ถาด 1 หรือถาดเสริม 2

ใส่วัสดุพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ลงในถาด 1 โดยถาด 1 สามารถรองรับกระดาษขนาด 75 g/m2 ได้สูงสุด 250 แผ่น
ผู้ใช้สามารถซื้อถาดเสริม 2 และติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของถาด 1 เพื่อให้สามารถใส่กระดาษเพิ่มได้อีก 250 แผ่น
หากต้องการใส่กระดาษ ให้ดึงถาดเพื่อเปิด แล้วใส่กระดาษโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
รูปภาพ : ใส่กระดาษ, คว่ำลง
ผู้ใช้สามารถใส่กระดาษหัวจดหมายได้โดยคว่ำด้านที่มีหัวจดหมายลง ควรจัดขอบกระดาษที่มีโลโก้ไว้ที่ด้านหน้าของถาด
บันทึก
 • หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองครั้งละหนึ่งแผ่น
 • ผู้ใช้สามารถใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าได้ ควรหงายด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น โดยให้ขอบที่ไม่โค้งงออยู่ด้านหน้า หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1

หากต้องใส่กระดาษขนาดยาว เช่น กระดาษขนาด Legal ผู้ใช้จะต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยืดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาด 1
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 2. ตัวกั้นหนุน
 3. ล็อกตัวกั้น
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 1. กดล็อกตัวกั้นค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาวไปยังช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ล็อกตัวกั้น
 2. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้ปรับตัวกั้นหนุนโดยให้แตะกับปึกกระดาษเพียงเล็กน้อย
  รูปภาพ : ตัวกั้นหนุน, ปรับ
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างตามที่ปรากฏในภาพ แล้วเลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึกกระดาษ
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษด้านข้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : ตัวกั้นกระดาษ

การใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ผู้ใช้สามารถใส่กระดาษพิมพ์หนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองได้ หากผู้ใช้เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ในตัวเลือก Source (แหล่งกระดาษ) จากแท็บ Paper (กระดาษ) เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร ดูที่ส่วนซอฟต์แวร์ การใส่กระดาษด้วยตนเองอาจเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ต้องการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ หลังจากที่พิมพ์แต่ละหน้าเสร็จ
ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองทีละแผ่น ส่งข้อมูลการพิมพ์เพื่อพิมพ์หน้าแรก จากนั้นกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุม เพื่อพิมพ์หน้าถัดไปแต่ละหน้า
 1. เปิดถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง, เปิด
 2. ใส่กระดาษ โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ, หงายขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างของถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองให้เท่ากับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป มิเช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้กระดาษติดหรือเบี้ยวได้
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
 4. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าต้นทางกระดาษเป็น Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) จากนั้นเลือกขนาดและประเภทกระดาษที่เหมาะสมในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
 5. พิมพ์เอกสาร
 6. กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เครื่องพิมพ์จะรับกระดาษพิมพ์แล้วทำการพิมพ์
  บันทึก
  หากผู้ใช้ไม่กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) หลังจากหยุดชั่วคราว เครื่องพิมพ์จะรับกระดาษพิมพ์โดยอัตโนมัติ
 7. ใส่แผ่นถัดไปลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง จากนั้นกดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกหน้าที่พิมพ์
    หมายเหตุ
  หากพิมพ์ซองจดหมายหรือกระดาษที่หนา (163g/m2) แล้วพบว่ามีรอยยับ ย่น หรือเส้นหนาสีดำ ให้เปิดฝาด้านหลัง แล้วดึงตัวกั้นของทั้งสองฝั่งลง เปิดฝาครอบด้านหลังทิ้งไว้ระหว่างพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย