ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-167x - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

ถาด

 1. เปิดฝาด้านหน้า บีบตัวกั้นกระดาษแนวยาวแล้วดึงออกเพื่อขยายถาด จากนั้นปรับขนาดถาดให้ตรงกับขนาดกระดาษที่จะใส่
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  • หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของกระดาษหรือไม่ จากนั้นให้ลองใส่กระดาษลงในถาดทีละหนึ่งแผ่น
  • การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม

ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

ถาดสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษสี

เคล็ดลับการใช้วิธีป้อนกระดาษด้วยตนเอง

 • หากผู้ใช้เลือก Paper > Source > Manual Feeder (กระดาษ > แหล่งกระดาษ > ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ผู้ใช้จะต้องกด ในแต่ละครั้งที่พิมพ์เอกสารหนึ่งหน้า แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่กระดาษเพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษเพิ่มในระหว่างการพิมพ์
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์โดยหงายหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์ที่แนะนำไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาด
 1. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  • หากพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ผู้ใช้ต้องทำตามคำแนะนำในการโหลดกระดาษชนิดนี้ ดูการพิมพ์บนกระดาษพิเศษ
  • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ค่อยๆ ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดกระดาษและปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
 3. เปิดส่วนรองถาดจ่ายกระดาษ
 4. หากต้องการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มเมนูการพิมพ์
 5. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 6. คลิกที่แท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แล้วเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
  บันทึก
  ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Label (ฉลาก)
 7. เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นกด OK (ตกลง)
 8. เริ่มทำการพิมพ์
  บันทึก
  หากผู้ใช้พิมพ์หลายหน้า ให้ใส่แผ่นถัดไปหลังจากที่พิมพ์หน้าแรกออกมาแล้ว จากนั้นกด ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกหน้าที่พิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย