ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-5835, SCX-5935 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่เอกสารต้นฉบับลงในเครื่องพิมพ์ คุณสามารถใช้กระจกของสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ในการใส่ต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์ได้

การเตรียมต้นฉบับ

หากต้องการเตรียมเอกสารต้นฉบับ ให้ทำตามแนวทางเหล่านี้:
 • อย่าใส่กระดาษที่ขนาดเล็กกว่า 142 x 148 มม. (5.6 x 5.8 นิ้ว) หรือใหญ่กว่า 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
 • เพื่อป้องกันกระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ และความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องพิมพ์ อย่าพยายามใส่กระดาษประเภทต่อไปนี้
  • กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษที่มีคาร์บอนด้านหลัง
  • กระดาษเคลือบ
  • กระดาษเขียนที่บางเรียบหรือกระดาษชนิดบาง
  • กระดาษที่มีรอยยับหรือรอยพับ
  • กระดาษที่ม้วนหรืองอ
  • กระดาษที่ฉีกขาด
 • แกะลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกให้หมดก่อนใส่
 • ตรวจสอบว่ากาว หมึก หรือน้ำยาลบคำผิดบนกระดาษนั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใส่
 • ห้ามใส่เอกสารต้นฉบับที่มีขนาดหรือน้ำหนักกระดาษแตกต่างกัน
 • ห้ามใส่หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ แผ่นใส หรือเอกสารที่มีลักษณะไม่ปกติอื่น ๆ

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

ตรวจสอบว่าไม่มีต้นฉบับอยู่ในตัวป้อนเอกสาร หากพบต้นฉบับในตัวป้อนเอกสาร เครื่องพิมพ์จะให้ลำดับความสำคัญก่อนต้นฉบับบนกระจกสแกนเนอร์ หากต้องการให้งานสแกนมีคุณภาพดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพสีหรือโทนสีเทา ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์
หากต้องการใส่ต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 2. วางต้นฉบับ คว่ำหน้า ลงบนกระจกสแกนเนอร์ จากนั้นจัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : จัดวางเอกสารต้นฉบับให้ตรงกับตัวจัดแนว
 3. ปิดฝาสแกนเนอร์
    คำเตือน
  • ระวังอย่าทำให้กระจกสแกนแตก คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้
  • ระวังอย่าให้ฝาสแกนเนอร์ตกใส่มือคุณ คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้
  • ขณะสแกนหรือถ่ายสำเนา อย่ามองไปที่แสงภายในสแกนเนอร์ แสงดังกล่าวอาจทำร้ายตาของคุณและอาจเป็นอันตรายได้
  บันทึก
  • การเปิดฝาสแกนเนอร์ไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลต่อคุณภาพสำเนาและการใช้ผงหมึก
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • ขณะทำสำเนาหน้ากระดาษจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยกฝาสแกนเนอร์จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาไว้

การใส่ต้นฉบับลงใน ADF

ADF รองรับกระดาษขนาด (80 g/m2 บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 50 แผ่นต่อหนึ่งงาน
หากต้องการใส่ต้นฉบับลงใน ADF ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : คลี่หรืองอกระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับโดย หงายขึ้น ใน ADF ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่โดยหงายหน้าขึ้น
 3. ปรับตัวกั้นแนวกว้างให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้าง
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจก ADF อาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ได้ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย