ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาด 1 ถาดเสริม 2 และถาดอเนกประสงค์
ใส่วัสดุพิมพ์ที่คุณใช้กับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ของคุณลงในถาด 1 โดยถาด 1 จะสามารถรองรับกระดาษธรรมดาขนาด 75 g/m2 ได้สูงสุด 250 แผ่น คุณสามารถซื้อถาดเสริม (ถาด 2) เพิ่มได้ ติดตั้งไว้บริเวณด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อใส่กระดาษธรรมดาเพิ่มอีก 250 แผ่น
เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษที่ด้านหน้าของถาด 1 และถาดเสริม 2 จะแสดงปริมาณกระดาษที่เหลืออยู่ในถาดในปัจจุบัน เมื่อถาดว่างเปล่า เครื่องหมายบนแถบจะเลื่อนลงจนสุด
  รูปภาพ : เครื่องหมายแสดงระดับกระดาษ
 1. เต็ม
 2. ว่าง

การใส่กระดาษลงในถาด 1 หรือถาดเสริม 2

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด 1 หรือถาดเสริม
 1. เปิดถาดป้อนกระดาษและใส่กระดาษ ขณะใช้กระดาษแบบฟอร์ม ให้วางขอบบนของแผ่นที่มีโลโก้คว่ำลงที่ด้านหน้าของถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษลงในถาด
 2. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  บันทึก
  • หากคุณประสบปัญหาในการป้อนกระดาษ ให้วางกระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ทีละแผ่น
  • คุณสามารถใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าได้ ควรหงายด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น โดยให้ขอบที่ไม่โค้งงออยู่ด้านหน้า หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์

การใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น แผ่นใส โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษสี
คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์
 • ใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดเพียงครั้งละหนึ่งขนาดเท่านั้น
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ใส่วัสดุพิมพ์หงายขึ้น โดยให้ขอบด้านบนเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ก่อน วางวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางถาด
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดอเนกประสงค์
 • เปิดฝาด้านหลังในขณะที่คุณพิมพ์บนแผ่นใส หากไม่เปิด วัสดุพิมพ์อาจฉีกขาดขณะเคลื่อนที่ออกจากเครื่องพิมพ์
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. เปิดถาดอเนกประสงค์ และกางส่วนขยายของถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : เปิดถาดอเนกประสงค์
 2. หากคุณใช้กระดาษ ให้งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษ เพื่อแยกแต่ละแผ่นออกจากกันก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
  สำหรับแผ่นใส ให้จับที่บริเวณขอบ โดยอย่าสัมผัสถูกด้านที่พิมพ์ น้ำมันจากนิ้วมือคุณอาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ได้
 3. ใส่แผ่นวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : วางวัสดุพิมพ์ลงในถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  • ซองจดหมาย: คว่ำด้านที่มีแผ่นปิดลง และให้บริเวณติดสแตมป์อยู่ที่มุมซ้ายบน
  • แผ่นใส: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ด้านที่มีแถบกาวเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • ฉลาก: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น โดยให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษแบบฟอร์ม: หงายด้านที่มีเนื้อหาหน้าขึ้น โดยหันขอบด้านบนเข้าเครื่องพิมพ์
  • การ์ดสต็อค: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้า: คว่ำด้านที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าลง โดยหันขอบด้านที่ไม่โค้งงอเข้าเครื่องพิมพ์
 4. บีบตัวกั้นความกว้างกระดาษถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป มิเช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้กระดาษติดหรือเบี้ยวได้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้าง
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  • การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
  • อย่าลืมเปิดฝาด้านหลังขณะพิมพ์บนแผ่นใส หากไม่เปิด วัสดุพิมพ์อาจฉีกขาดขณะเคลื่อนที่ออกจากเครื่องพิมพ์
 6. เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้พับตัวขยายถาดอเนกประสงค์แล้วปิดถาดอเนกประสงค์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย