ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-4300 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษและตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใส่วัสดุพิมพ์ที่คุณใช้กับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ของคุณลงในถาดป้อนกระดาษ ถาดป้อนกระดาษสามารถรองรับกระดาษธรรมดา 20 ปอนด์ ได้สูงสุด 250 แผ่น (80 g/m2)

การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษเพื่อเปิดและถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดถาดป้อนกระดาษออก
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ เคาะปึกกระดาษบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้กระดาษอยู่ในแนวตรงกัน
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : คว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
  บันทึก
  • กระดาษที่มีหัวจดหมาย: คุณสามารถใส่กระดาษหัวจดหมายได้โดยคว่ำด้านที่มีหัวจดหมายลง ควรจัดขอบกระดาษที่มีโลโก้ไว้ที่ด้านหน้าของถาดป้อนกระดาษ
  • กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้า: หงายด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น โดยขอบที่ด้านหน้าต้องไม่งอ หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์
  บันทึก
  หากต้องการใส่กระดาษขนาดอื่น ให้ปรับตัวกั้นกระดาษตามความเหมาะสม หากต้องการอ่านวิธีใช้ ให้ไปที่ การเปลี่ยนขนาดของกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
 4. ให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์จำกัดจำนวนกระดาษบนผนังด้านในทั้งสองฝั่งของถาดป้อนกระดาษ การใส่กระดาษมากเกินไปอาจทำให้กระดาษติดได้
  รูปภาพ : สังเกตสัญลักษณ์จำกัดจำนวนกระดาษ
 5. ใส่และเลื่อนถาดป้อนกระดาษกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ถาดป้อนกระดาษกลับเข้าที่
  บันทึก
  • หลังจากใส่กระดาษเสร็จ ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามประเภทและขนาดของกระดาษ การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
  • หากคุณประสบปัญหาในการป้อนกระดาษ ให้ลองวางกระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองทีละแผ่น

การใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองในการพิมพ์แผ่นใส ฉลาก ซองจดหมาย หรือโปสการ์ด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใส่กระดาษในประเภทหรือขนาดที่ไม่ได้ใส่ไว้ในถาดป้อนกระดาษในขณะนั้น
คำแนะนำในการใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • ใส่วัสดุพิมพ์หงายขึ้น โดยให้ขอบด้านบนเข้าไปในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน วางวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางถาด
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ขณะพิมพ์วัสดุพิมพ์ขนาด 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว) บนตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดฝาด้านหลัง
 • ขณะพิมพ์บนแผ่นใส ให้เปิดฝาด้านหลัง หากไม่เปิด วัสดุพิมพ์อาจฉีกขาดขณะเคลื่อนที่ออกจากเครื่องพิมพ์
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. ใส่แผ่นวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  บันทึก
  ใส่ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองตามวัสดุพิมพ์ที่จะใช้:
  • ซองจดหมาย: ใส่ซองจดหมายโดยคว่ำด้านที่มีแผ่นปิดลง และให้บริเวณติดสแตมป์อยู่ที่มุมซ้ายบน
  • แผ่นใส: ใส่แผ่นใสโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ด้านที่มีแถบกาวเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • ฉลาก: ใส่แผ่นโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษที่มีหัวจดหมายหรือลายน้ำ: ใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า โดยหงายด้านที่มีหัวจดหมายขึ้น และให้ขอบด้านบนเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษแบบฟอร์ม: ใส่แผ่นกระดาษโดยคว่ำด้านที่มีเนื้อหาที่พิมพ์ไว้ลง และให้ขอบด้านที่ไม่โค้งงอเข้าหาเครื่องพิมพ์
  • การ์ด: ใส่การ์ดโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
 2. ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเองให้พอดีกับความกว้างของวัสดุพิมพ์โดยไม่ทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 3. หลังจากใส่กระดาษ ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 4. เปิดฝาด้านหลังสำหรับการพิมพ์แผ่นใสและวัสดุพิมพ์ขนาดเล็ก (หรือวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วย)
  บันทึก
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย