ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-470x, SCX-472x - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนของเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษลงในถาด

ขณะพิมพ์โดยใช้ถาด อย่าใส่กระดาษลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดได้
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด
 1. ถอดถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ใช้ตัวกั้นที่รองกระดาษ (1) ปรับขนาดถาดให้พอดีกับขนาดกระดาษที่จะใส่ (2)
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นที่รองกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและแนวกว้าง
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : คลี่หรืองอกระดาษ
 5. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวยาวแล้วเลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึกกระดาษ บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างแล้วเลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึกกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษด้านแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษ
 7. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งถาดเข้าไปใหม่
 8. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด

การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น
คำแนะนำในการใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหงายขึ้นและให้ขอบด้านบนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน วางวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางของตัวป้อนกระดาษ
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • หากหน้าเอกสารทับซ้อนกันระหว่างพิมพ์โดยใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดถาดแล้วเอากระดาษออก ลองพิมพ์อีกครั้ง
 • เมื่อมีการป้อนกระดาษไม่ดีขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 • เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์จะไม่ดึงกระดาษจากตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปลุกเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดก่อนใช้ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. เปิดฝาบนตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบ
 2. ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองให้กว้างกว่าวัสดุพิมพ์
  รูปภาพ : ยืดตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตัวเองให้พอดีกับความกว้างของวัสดุพิมพ์โดยไม่ทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นของตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ

เมื่อใช้วัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ป้อนเพียงครั้งละหนึ่งแผ่น เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด ให้เลือกประเภทวัสดุพิมพ์ที่เหมาะสมจากหน้าต่าง Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ)
เช่น หากคุณต้องการพิมพ์บนฉลาก ให้เลือก Labels (ฉลาก) เป็น Paper Type (ประเภทกระดาษ)
ตารางจะแสดงวัสดุพิมพ์พิเศษที่สามารถใช้ในแต่ละถาดได้
ประเภท
ถาด
ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ธรรมดา
Y
Y
หนา
Y
Y
หนามาก
Y
บาง
Y
Y
กระดาษปอนด์
Y
Y
สี
Y
การ์ดสต็อก
Y
Y
ฉลาก
Y
แผ่นใส
Y
ซองจดหมาย
Y
ซองหนา
Y
กระดาษแบบฟอร์ม
Y
กระดาษใยฝ้าย
Y
กระดาษรีไซเคิล
Y
Y
อาร์ไคฟ์
Y
Y
(Y: ใช้ได้, เว้นว่าง: ใช้ไม่ได้)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย