ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-4600, SCX-4623 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนของเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษลงในถาด 1

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่กระดาษลงในถาด 1
 1. ดึงถาดกระดาษเพื่อเปิด ปรับขนาดถาดให้ตรงกับขนาดกระดาษที่จะใส่
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 3. ใส่กระดาษโดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : คว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
 4. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  บันทึก
  • หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์หรือไม่ จากนั้นให้ลองใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองทีละหนึ่งแผ่น

การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง

ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษสี
คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์
 • หากเลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) เป็น Source (แหล่งกระดาษ) จากแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้กด OK (ตกลง) ในแต่ละครั้งที่คุณพิมพ์เอกสารหนึ่งหน้า แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ใส่วัสดุพิมพ์หงายขึ้น โดยให้ขอบด้านบนเข้าไปในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองก่อน วางวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางถาด
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
 1. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  บันทึก
  • อย่าฝืนใส่กระดาษจนสูงเกินบริเวณที่มีไอคอน ในขณะใส่
  • หากต้องการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์พิเศษในคู่มือผู้ใช้
  • หากกระดาษซ้อนกันระหว่างพิมพ์โดยใช้ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง ให้เปิดถาด 1 เอากระดาษที่ซ้อนกันออก แล้วลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
  • หากมีการป้อนกระดาษผิดปกติขณะพิมพ์ ให้ดันกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองจนเครื่องเริ่มป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ อย่ากดตัวกั้นกับขอบกระดาษจนแน่นเกินไป เนื่องจากตัวกั้นอาจทำให้กระดาษงอ และเป็นเหตุให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือเบี้ยวได้
 3. หากต้องการพิมพ์ ให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มเมนูการพิมพ์
 4. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
 5. เลือกแท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แล้วเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
  บันทึก
  ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Label (ฉลาก)
 6. เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นกด OK (ตกลง)
 7. เริ่มพิมพ์จากในแอปพลิเคชัน
  บันทึก
  ขณะทำการพิมพ์หลายหน้า ให้ใส่แผ่นถัดไปหลังจากที่แผ่นแรกพิมพ์เสร็จแล้ว จากนั้นกดOK (ตกลง) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับทุกหน้าที่พิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย