ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress SL-C181x - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
  หมายเหตุ
 • การใช้กระดาษที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือต้องมีการซ่อมเครื่อง การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • การใช้กระดาษที่ไวไฟอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • ใช้เฉพาะกระดาษสำหรับพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
  คำเตือน
การใช้กระดาษที่ไวไฟหรือวัสดุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูง ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

ภาพรวมถาด

หากต้องการเปลี่ยนขนาดถาด ผู้ใช้ต้องปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
 1. ก้านขยายถาด
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้างบนตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : CLP-68x series
 1. ก้านขยายถาด
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
สำหรับ กระดาษขนาด Legal ให้กดปุ่มตามที่ปรากฏในภาพต่อไปนี้ แล้วดึงถาดออก
รูปภาพ : กระดาษขนาด Legal
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

การใส่กระดาษลงในถาด

ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์

ถาด 1 และถาดเสริม

 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ถอดออก
 2. บีบและเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ไปอยู่ในช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้องซึ่งมีเครื่องหมายระบุอยู่ที่ด้านล่างของถาด เพื่อปรับให้ตรงกับขนาด
  รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
  รูปภาพ : CLP-68x series
 3. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
   รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
   รูปภาพ : CLP-68x series
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นแนวกว้าง
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : ขอบที่ม้วนงอ
 5. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ใส่
 6. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
  บันทึก
  1. หากต้องการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มเมนูการพิมพ์
  2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
  3. กดแท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แล้วเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
  4. เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  5. เริ่มต้นการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน

ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์หรือถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง สามารถรองรับวัสดุพิมพ์ขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด กระดาษโน้ต และซองจดหมาย ดูที่ ข้อมูลจำเพาะของกระดาษพิมพ์

คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์หรือถาดตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่กระดาษเพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ ซึ่งมีผลรวมถึงกระดาษพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ควรใส่กระดาษพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
 1. ดึงถาดกระดาษสำหรับการป้อนด้วยตนเองออกมา
  รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
  หรือ
  กดปุ่มปลดล็อกถาดอเนกประสงค์แล้วดึงลงเพื่อเปิด
  รูปภาพ : CLP-68x series
 2. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
  รูปภาพ : CLP-68x series
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : CLP-41x, C181x series
  รูปภาพ : CLP-68x series
  บันทึก
  • ขณะพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการใส่กระดาษ ดูที่ การพิมพ์บนกระดาษพิเศษ
  • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ ให้เปิดถาด 1 และนำกระดาษที่ซ้อนกันออก จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 4. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  1. หากต้องการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มเมนูการพิมพ์
  2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
  3. กดแท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แล้วเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Label (ฉลาก)
  4. เลือก Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) หรือ MP Tray (ถาด MP) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  5. เริ่มต้นการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน หากเครื่องพิมพืมีถาดอเนกประสงค์ ให้กด OK (ตกลง) บนแผงควบคุม ในแต่ละครั้งที่ใส่กระดาษหนึ่งแผ่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย