ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-8380 - การใส่กระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการใส่กระดาษลงในถาดป้อนของเครื่องพิมพ์
ใส่วัสดุพิมพ์ที่คุณใช้กับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ของคุณลงในถาด 1 โดยถาด 1 จะสามารถรองรับกระดาษธรรมดาแบบ 80 g/m2 (บอนด์ 20 ปอนด์) ได้สูงสุด 520 แผ่น คุณสามารถซื้อถาดเสริมและติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใส่กระดาษเพิ่มได้อีก 520 แผ่น

การใส่กระดาษในถาด 1, ถาดเสริม หรือตัวป้อนกระดาษความจุสูงเสริม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่ปึกกระดาษขนาด Letter ลงในถาด 1, ถาดเสริม หรือตัวป้อนกระดาษความจุสูงเสริม
 1. ดึงถาดกระดาษเพื่อเปิด ใส่กระดาษลงในถาด โดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : เปิดถาดป้อนกระดาษและใส่กระดาษ
  บันทึก
  หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น ดูคำแนะนำการพิมพ์เฉพาะได้จากในตาราง
  ซองจดหมาย
  กระดาษแบบฟอร์ม
  แผ่นใส
  กระดาษเจาะรู
  การ์ดสต็อค
  กระดาษหัวจดหมาย
  ฉลาก
 2. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปด้านหน้าเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะด้านข้างของขอบปึกกระดาษ อย่ากดตัวกั้นกับขอบกระดาษจนแน่นเกินไป เนื่องจากตัวกั้นอาจทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • กระดาษอาจติดหากปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างไม่เหมาะสม
  รูปภาพ : ตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 3. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  บันทึก
  • หากคุณประสบปัญหาในการป้อนกระดาษ ให้วางกระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ทีละแผ่น

การใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น แผ่นใส โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษสี
คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์
 • ใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดอเนกประสงค์เพียงครั้งละหนึ่งขนาดเท่านั้น
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ใส่วัสดุพิมพ์คว่ำลง โดยให้ขอบด้านบนเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ก่อน วางวัสดุพิมพ์ไว้ตรงกลางถาด
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดอเนกประสงค์
ใช้คำแนะนำในการใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
 1. เปิดถาดอเนกประสงค์ และกางส่วนขยายของถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : เปิดถาดอเนกประสงค์
 2. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
  แผ่นใส: จับที่บริเวณขอบ โดยระวังอย่าสัมผัสถูกด้านที่พิมพ์ น้ำมันจากนิ้วมือคุณอาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ได้
 3. ใส่กระดาษในถาดโดยคว่ำหน้าด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  คว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง ดูคำแนะนำการพิมพ์เฉพาะได้จากในตาราง
  ซองจดหมาย
  กระดาษแบบฟอร์ม
  แผ่นใส
  กระดาษเจาะรู
  การ์ดสต็อค
  กระดาษหัวจดหมาย
  ฉลาก
  กระดาษแบนเนอร์
  ใส่ครั้งละแผ่น และป้อนกระดาษโดยใช้สองมือ เนื่องจากกระดาษมีความยาวเกินความยาวของถาดอเนกประสงค์
 4. บีบตัวกั้นความกว้างกระดาษถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ เลื่อนตัวกั้นแต่ละด้านเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะกับด้านข้างของปึก อย่ากดตัวกั้นกับขอบกระดาษจนแน่นเกินไป เนื่องจากตัวกั้นอาจทำให้กระดาษงอ และเป็นเหตุให้เกิดปัญหากระดาษติดหรือเบี้ยวได้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 5. ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
 6. เมื่อพิมพ์เสร็จ ให้พับตัวขยายถาดอเนกประสงค์แล้วปิดถาดอเนกประสงค์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย