ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์สี Samsung CLX-3170, CLX-3175 - การใส่กระดาษลงในถาดกระดาษและการเปลี่ยนขนาดของกระดาษ

เอกสารฉบับนี้จะให้คำแนะนำวิธีการเปลี่ยนขนาดของกระดาษในถาดกระดาษ
หากต้องใส่กระดาษขนาดยาว เช่น กระดาษขนาด Legal ให้ปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยืดถาดกระดาษ หากต้องการเปลี่ยนให้ถาด 1 รองรับกระดาษขนาดอื่น คุณจะต้องปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวให้เหมาะสม

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาด 1

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการใส่ปึกกระดาษขนาด Letter ลงในถาด 1
 1. เปิดถาด 1 จากนั้นเปิดฝาครอบกระดาษแล้วเอากระดาษที่อยู่ในถาดออก
 2. กดและปลดสลักล็อกตัวกั้น (1) ที่อยู่ด้านบนของถาด จากนั้นดึงถาดออกด้วยตัวเอง (2)
  รูปภาพ : ถอดถาดกระดาษออก
 3. ใส่กระดาษลงในถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาวจนกระทั่งแตะกับปลายของปึกกระดาษ บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  สำหรับกระดาษที่เล็กกว่าขนาด Letter: เลื่อนตัวกั้นกระดาษกลับไปตำแหน่งเดิม และปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : สำหรับกระดาษที่สั้นกว่าขนาด Letter
  สำหรับกระดาษที่ความยาวสั้นกว่า 222 มม. (8.74 นิ้ว) ให้กดและปลดสลักล็อกตัวกั้น (1) ในถาด จากนั้นดันถาดเข้าด้วยตัวเอง (2) ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • หากคุณไม่ได้ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษ อาจทำให้เกิดกระดาษติด
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอย่างเหมาะสม
 5. ปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบกระดาษ
 6. เลื่อนถาด 1 กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 7. หลังจากใส่กระดาษ ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด
  บันทึก
  • ตัวกั้นกระดาษแนวยาวอาจขยับได้ หากในถาดมีกระดาษไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกระดาษอยู่ในถาดมากเพียงพอ
  • หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษลงในถาดครั้งละหนึ่งแผ่น
  • สำหรับกระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้า: ใส่กระดาษลงในถาดโดยหงายหน้าที่พิมพ์ไว้ขึ้น และให้ขอบด้านที่ไม่งออยู่ด้านหน้า หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่คุณภาพการพิมพ์อาจลดลงได้

การเปลี่ยนถาดระหว่าง Letter และ A4

ถาดจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ หากต้องการเปลี่ยนขนาด A4 หรือ Letter คุณจะต้องปรับก้านกั้นกระดาษและตัวกั้นกระดาษแนวกว้างให้เหมาะสม ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการปรับตัวกั้น
 1. ดึงถาดออกมาจากเครื่องพิมพ์ เปิดฝาครอบถาดและนำกระดาษในถาดออกหากจำเป็น
 2. หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดเป็น Letter ให้จับก้านกั้นกระดาษที่ด้านหลังของถาด และหมุนก้านตามเข็มนาฬิกา
  รูปภาพ : สลับระหว่าง Letter และ A4
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปจนถึงขอบก้านกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  บันทึก
  หากคุณต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษเป็น A4 ให้เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างไปทางซ้ายก่อนแล้วจึงหมุนก้านกั้นกระดาษในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หากคุณออกแรงฝืนก้าน อาจทำให้ถาดเสียหายได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย