ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-36x - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด
  หมายเหตุ
 • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือต้องมีการซ่อมเครื่อง การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้กระดาษภาพถ่ายอิงค์เจ็ตกับเครื่องพิมพ์นี้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไวไฟอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
 • ใช้เฉพาะวัสดุพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
  คำเตือน
การใช้วัสดุพิมพ์ที่ไวไฟหรือวัสดุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความร้อนสูง ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

การใส่กระดาษลงในถาด

 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ถอดออก
 2. เปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาครอบกระดาษ, เปิด
 3. กดและปลดสลักล็อกตัวกั้นในถาด จากนั้นดึงถาดออกด้วยตัวเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : ล็อกตัวกั้น, ปลดสลัก
 4. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือคลี่กระดาษ
 5. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : กระดาษ, ใส่
  สำหรับกระดาษที่เล็กกว่า ขนาด Letter ให้กดและปลดสลักล็อกตัวกั้นในถาด และดันถาดเข้าด้วยตัวเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : กระดาษขนาดเล็ก, ปลดสลัก
  รูปภาพ : กระดาษขนาดเล็ก, ปรับตัวกั้น
  สำหรับกระดาษที่ยาวกว่าขนาด Legal ให้กดและปลดล็อกตัวกั้นในถาด และดันถาดออกด้วยตัวเอง จากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวและตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
  รูปภาพ : กระดาษขนาดยาว, ปลดสลัก
  รูปภาพ : กระดาษขนาดยาว, ปรับตัวกั้น
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่มีขอบม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : การปรับตัวกั้นอย่างเหมาะสม
 6. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวยาวและแนวกว้าง
 7. ปิดฝาครอบกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาครอบกระดาษ, ปิด
 8. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ, ใส่
 9. เมื่อผู้ใช้พิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ
  บันทึก
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
  1. หากต้องการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน ให้เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มเมนูการพิมพ์
  2. เปิด Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์)
  3. กดแท็บ Paper (กระดาษ) ใน Printing Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) แล้วเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการใช้ฉลาก ให้ตั้งค่าประเภทกระดาษเป็น Label (ฉลาก)
  4. เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) (หรือ Manual Feeder (ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง)) ในแหล่งกระดาษ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  5. เริ่มพิมพ์จากในแอปพลิเคชัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย