ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-6122, SCX-6322 - การใส่กระดาษลงในถาด

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีใส่กระดาษลงในถาด

ในถาด 1

ใส่วัสดุพิมพ์ที่ใช้กับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ลงในถาด 1 โดยถาด 1 สามารถรองรับกระดาษธรรมดาแบบ 75 g/m2 ได้สูงสุด 550 แผ่น
ผู้ใช้สามารถซื้อถาดเสริม (ถาด 2) และติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของถาดมาตรฐาน เพื่อให้สามารถใส่กระดาษเพิ่มได้อีก 550 แผ่น

การใส่กระดาษลงในถาด 1 หรือถาดเสริม 2

 1. หากต้องการใส่กระดาษ ให้ดึงถาดกระดาษเพื่อเปิด แล้วใส่กระดาษโดยหงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 2. หลังจากใส่กระดาษ ให้ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  • หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์ครั้งละหนึ่งแผ่น
  • ผู้ใช้สามารถใส่กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าได้ ควรหงายด้านที่พิมพ์ไว้ขึ้น โดยให้ขอบที่ไม่โค้งงออยู่ด้านหน้า หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์

การเปลี่ยนขนาดกระดาษในถาดกระดาษ

หากต้องใส่กระดาษขนาดยาว เช่น กระดาษขนาด Legal ผู้ใช้จะต้องปรับตัวกั้นกระดาษเพื่อยืดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ขนาดกระดาษ
 1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 2. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 1. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว เพื่อให้ได้ความยาวกระดาษที่ต้องการ โดยจะมีการตั้งค่าขนาดไว้ล่วงหน้าเป็น Letter หรือ A4 ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ หากต้องการใส่กระดาษขนาดอื่น ให้ยกแล้วใส่ตัวกั้นแนวยาวลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวยาว, ปรับ
 2. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ระหว่างที่บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างตามที่ปรากฏในภาพ ให้เลื่อนเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะที่ด้านข้างของปึกกระดาษ อย่าดันตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษงอได้
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
  • อย่าดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้กระดาษงอ
  • หากผู้ใช้ไม่ได้ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้เกิดกระดาษติด
   รูปภาพ : กระดาษในถาด

ในถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น แผ่นใส โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์หน้าเดี่ยวบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษสี
หากต้องการใส่กระดาษลงในถาดอเนกประสงค์
 1. เปิดถาดอเนกประสงค์แล้วกางส่วนขยายของถาดอเนกประสงค์ ตามที่ปรากฏในภาพ
  รูปภาพ : ถาด MP, เปิด
 2. หากใช้กระดาษ ให้งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษ เพื่อแยกแต่ละแผ่นออกจากกันก่อนที่จะใส่
  รูปภาพ : งอหรือคลี่
  สำหรับแผ่นใส ให้จับที่บริเวณขอบ โดยอย่าสัมผัสถูกด้านที่พิมพ์ น้ำมันจากนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ได้
 3. ใส่กระดาษในถาด โดยคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ, คว่ำลง
  บันทึก
  ขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษที่ใช้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการใส่ต่อไปนี้:
  • ซองจดหมาย: คว่ำด้านที่มีแผ่นปิดซองลง และให้บริเวณติดสแตมป์อยู่ที่มุมซ้ายบน
  • แผ่นใส: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ด้านที่มีแถบกาวเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • ฉลาก: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น โดยให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษแบบฟอร์ม: หงายด้านที่มีเนื้อหาขึ้น โดยหันขอบด้านบนเข้าเครื่องพิมพ์
  • การ์ดสต็อค: หงายด้านที่จะพิมพ์ขึ้น และให้ขอบด้านสั้นเข้าเครื่องพิมพ์ก่อน
  • กระดาษที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้า: คว่ำด้านที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้าลง โดยหันขอบด้านที่ไม่โค้งงอเข้าเครื่องพิมพ์
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป มิเช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้กระดาษติดหรือเบี้ยวได้
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง, ปรับ
 5. หลังจากใส่กระดาษ ให้ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์
  บันทึก
  การตั้งค่าที่ทำในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะแทนที่การตั้งค่าที่ทำบนแผงควบคุม
 6. หลังจากการพิมพ์ ให้พับส่วนขยายถาดอเนกประสงค์ แล้วปิดถาดอเนกประสงค์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย