ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress SL-C430, SL-C432, SL-C433, SL-C435, SL-C436

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. กดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มปลดล็อกฝา แล้วเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึก จากนั้นถอดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตรงที่จับของตลับผงหมึก
 3. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่าออก แล้วแกะภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากกล่อง
  บันทึก
  อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
   รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่าออก (1), แกะภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากกล่อง (2)
  1. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  2. แกะภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากกล่อง
 4. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ลงในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่
 5. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใส่ตลับผงหมึกอีกครั้ง
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย