solution Contentsolution Content

MFP เลเซอร์ Samsung SCX-6122, SCX-6322 - การเปลี่ยนชุดดรัม

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฎขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
อายุการใช้งานของตลับดรัมจะอยู่ที่ประมาณสำเนา 20,000 แผ่น จอ LCD จะแสดงข้อความ Drum Warning (คำเตือนเกี่ยวกับดรัม) เมื่อดรัมใกล้หมดอายุ โดยประมาณแล้วจะสามารถใช้ในการถ่ายสำเนาได้มากกว่า 20,000 แผ่น แต่ควรเตรียมตลับดรัมสำหรับเปลี่ยนใหม่ไว้ให้พร้อม
 • Replace Drum (เปลี่ยนดรัม) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
 • ไฟ LED Status (สถานะ) จะติดสว่างเป็นสีแดง

การเปลี่ยนตลับดรัม

 1. ดึงก้านปลดล็อกเพื่อเปิดฝาด้านข้าง
  รูปภาพ : ฝาด้านข้าง, เปิด
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า, เปิด
 3. หมุนก้านล็อกตลับผงหมึกขึ้น เพื่อปลดล็อกตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ก้านล็อก, หมุนขึ้น
 4. ดึงตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, เอาออก
  บันทึก
  จะต้องถอดตลับผงหมึกออกเพื่อเปลี่ยนตลับดรัม
 5. ดึงตลับดรัมที่ใช้แล้วออก
  รูปภาพ : ตลับดรัม, เอาออก
  บันทึก
  ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการรีไซเคิลตลับดรัมใช้แล้ว ดูรายละเอียดได้ที่โบรชัวร์การรีไซเคิลซึ่งได้รับพร้อมกับตลับดรัม
 6. แกะตลับดรัมใหม่แล้วเลื่อนใส่จนเข้าที่ ระวังอย่าสัมผัสถูกพื้นผิวของดรัม
  รูปภาพ : ตลับดรัม, ใส่
 7. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป แล้วล็อกก้าน
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก, ใส่
 8. ปิดฝาด้านหน้า ตามด้วยฝาด้านข้าง
  บันทึก
  การไม่รีเซ็ตตัวนับ Drum Warning (คำเตือนเกี่ยวกับดรัม) อาจปรากฏขึ้นก่อนที่จะสิ้นสุดอายุการใช้งานของดรัมปัจจุบันประเทศ/ภูมิภาค: