ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-6122, SCX-6322 Laser MFP - การเอากระดาษที่ติดออก

ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเอากระดาษที่ติดออก
เมื่อกระดาษติด Paper Jam (กระดาษติด) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ดูตารางต่อไปนี้เพื่อศึกษาวิธีการค้นหาและเอากระดาษที่ติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งของการติด
[Paper Jam 0] Open/Close Door
ในบริเวณส่วนป้อนกระดาษ (ถาด 1, ถาดเสริม 2 หรือถาด MP)
[Paper Jam 1] Open/Close Door
ในบริเวณฟิวเซอร์หรือรอบๆ ตลับผงหมึก
[Paper Jam 2] Check Inside
ในส่วนทางออกกระดาษ
Duplex Jam Open/Close Door
ในชุดการพิมพ์สองด้าน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษฉีกขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกอย่างช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย