ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย

โปรดอ่านอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์นี้: ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ('EULA') นี้คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง (ก) คุณ (บุคคลหรือนิติบุคคล) และ (ข) HP Inc. ("HP") ซึ่งจะควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ติดตั้งหรือจัดหาให้โดย HP เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ('ผลิตภัณฑ์ HP') ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานแยกต่างหากระหว่างคุณและ HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP ซอฟต์แวร์อื่นอาจมี EULA ในเอกสารแบบออนไลน์ คำว่า "ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอาจรวมถึงสื่อที่เกี่ยวข้อง วัสดุที่พิมพ์ และเอกสารแบบ "ออนไลน์" หรืออิเล็กทรอนิกส์
การแก้ไขหรือเอกสารเพิ่มเติมสำหรับ EULA นี้อาจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ HP
สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ได้รับการเสนอให้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้ โดยการติดตั้ง การทำสำเนา การดาวน์โหลด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ คุณได้ยอมรับที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดของ EULA นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานเหล่านี้ แนวทางการแก้ไขประการเดียวสำหรับคุณคือการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมด (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ภายใน 14 วัน เพื่อขอรับเงินคืนภายใต้นโยบายขอรับเงินคืนของสถานที่ที่คุณซื้อ
EULA นี้เป็นข้อตกลงแบบสากลและไม่เจาะจงเฉพาะประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือดินแดนใดๆ หากคุณได้ซอฟต์แวร์มาในฐานะผู้บริโภคภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือดินแดน ดังนั้นจะไม่มีรายละเอียดอื่นใดใน EULA นี้ที่จะส่งผลกระทบกับสิทธิ์หรือการแก้ไขความเสียหายตามกฎหมายที่ละเว้นไม่ได้และที่คุณมีภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แม้ว่าจะขัดแย้งกับ EULA นี้ก็ตาม และ EULA นี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิ์และการแก้ไขความเสียหายตามกฎหมายนั้นเช่นกัน โปรดดูข้อ 16 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านสิทธิ์ผู้บริโภค
 1. การให้การอนุญาตใช้งาน HP ให้สิทธิ์คุณดังต่อไปนี้ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้:
  1. การใช้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ("คอมพิวเตอร์ของคุณ") หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต และได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องอยู่แล้ว คุณสามารถติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น คุณต้องไม่แยกส่วนคอมโพเนนต์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือปิดใช้คุณลักษณะด้านการให้สิทธิ์การใช้งานหรือการควบคุมของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถโหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
  2. การจัดเก็บ คุณสามารถทำสำเนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจำภายในหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ HP
  3. การทำสำเนา คุณสามารถทำสำเนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดเก็บหรือการสำรอง โดยสำเนาต้องมีคำประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมทั้งหมด และใช้เพื่อการสำรองเท่านั้น
  4. การสงวนสิทธิ์ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้แก่คุณใน EULA นี้อย่างชัดแจ้ง
  5. ฟรีแวร์ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EULA นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ HP หรือซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้ภายใต้การอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลที่สาม ('ฟรีแวร์') อนุญาตให้คุณใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับฟรีแวร์ดังกล่าว ไม่ว่าจะในรูปแบบของข้อตกลงแบบสมบูรณ์ ใบอนุญาตใช้งานแบบย่อ หรือข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับในขณะที่ดาวน์โหลด การใช้ฟรีแวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตดังกล่าว
  6. โซลูชันการกู้คืน โซลูชันการกู้คืนซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับ/สำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบของโซลูชันแบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โซลูชันการกู้คืนแบบสื่อบันทึกภายนอก (เช่น ฟลอปปี้ดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี) หรือโซลูชันเทียบในรูปแบบอื่นๆ สามารถใช้สำหรับการเรียกคืนฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์ HP ที่มาพร้อมกับ/สำหรับโซลูชันการกู้คืนที่ซื้อไว้เดิมเท่านั้น การใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ที่มีอยู่ในโซลูชันการกู้คืนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ Microsoft
 2. การอัปเกรด. ในการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ระบุว่าเป็นการอัปเกรด คุณต้องได้รับอนุญาตใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมที่ HP ระบุไว้ว่ามีสิทธิ์อัปเกรดก่อน หลังจากการอัปเกรด คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมที่เป็นฐานสำหรับการได้รับสิทธิ์อัปเกรดอีกต่อไป การใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เท่ากับคุณยอมรับว่า HP สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันและสถานะของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บางอย่าง และอาจดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเกรดและอัปเดตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้เวอร์ชันใหม่ หรืออัปเดตที่จำเป็นต่อการรักษาการทำงาน ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการให้การสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ ที่มอบให้คุณ ในบางกรณีและขึ้นอยู่กับประเภทของอัปเกรดหรืออัปเดต คุณจะได้รับแจ้ง (ผ่านป๊อปอัปหรือวิธีอื่น) ซึ่งต้องให้คุณเริ่มการอัปเกรดหรืออัปเดต
 3. ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม EULA นี้ใช้กับอัปเดตหรือส่วนเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดิมที่จัดหาให้โดย HP ยกเว้น HP จัดหาข้อกำหนดอื่นให้มาพร้อมกับอัปเดตหรือส่วนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดอื่นจะมีผลใช้บังคับที่เหนือกว่า
 4. การโอน
  1. บุคคลที่สาม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์คนแรกสามารถโอนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้คนอื่นได้หนึ่งครั้ง การโอนใดๆ ต้องประกอบด้วยส่วนคอมโพเนนต์ทั้งหมด, สื่อบันทึก, สิ่งพิมพ์, EULA นี้ และใบรับรองความเป็นของแท้ หากมี การโอนต้องไม่ใช่การโอนโดยอ้อม เช่น การส่งมอบ ก่อนที่จะโอน ผู้ใช้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่โอนจะต้องยอมรับข้อกำหนด EULA ทั้งหมด เมื่อมีการโอนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การอนุญาตใช้งานของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
  2. ข้อจำกัด คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้แบบไทม์แชริงเพื่อการค้าหรือการใช้ของสำนักงาน คุณต้องไม่ให้อนุญาตช่วง โอนสิทธิ หรือโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นจะมีการระบุไว้ใน EULA นี้อย่างชัดแจ้ง
 5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และเอกสารผู้ใช้เป็นของ HP หรือซัพพลายเออร์ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ/พื้นที่อื่นๆ คุณต้องไม่ลบข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ หรือข้อจำกัดเรื่องกรรมสิทธิ์ออกจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 6. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำวิศวกรรมย้อนกลับ คุณต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดรหัสผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ยกเว้นและตามขอบเขตของสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้ หรือระบุไว้ใน EULA นี้อย่างชัดแจ้ง
 7. ข้อกำหนด EULA นี้จะมีผลบังคับใช้ยกเว้นถูกยกเลิกหรือปฏิเสธ EULA นี้จะสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่อื่นใน EULA นี้ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของ EULA นี้
 8. คำประกาศของการรวบรวมข้อมูล.
  1. คุณตกลงว่า HP และบริษัทในเครือสามารถรวบรวม รวม และใช้อุปกรณ์และข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลที่คุณให้ที่เกี่ยวกับบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ HP ตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตลาดกับคุณโดยที่คุณไม่ยินยอม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลของ HP ได้ที่ www.hp.com/go/privacy
  2. การรวบรวม/ใช้บุคคลที่สาม โปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ HP จัดหาให้คุณและอนุญาตให้คุณใช้งานแยกต่างหากโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (“ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม”) ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามอาจติดตั้งและทำงานบนผลิตภัณฑ์ HP ของคุณแม้ว่าคุณไม่ได้เลือกเปิดใช้งาน/ซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามอาจรวบรวมและส่งข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบของคุณ (เช่น IP แอดเดรส ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง ฯลฯ) และข้อมูลระบบอื่นๆ บุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแอททริบิวต์ระบบทางเทคนิค และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดติดตั้งในระบบของคุณแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคนี้ หรือส่งอัปเดตเวอร์ชันให้คุณโดยอัตโนมัติคุณควรถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 9. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน. ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ HP และซัพพลายเออร์ของ HP จะจัดหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้ตามสภาพ “ที่เป็นอยู่” และอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นจึงขอปฏิเสธการรับประกัน หน้าที่ และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันต่อไปนี้ (ก) กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ์ (ข) ความสามารถในการขาย (ค) ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ (ง) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะสามารถทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของ HP และ (จ) การปราศจากไวรัสทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ในบางรัฐ/เขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณทั้งหมด
 10. การจำกัดความรับผิด. ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออร์ของ HP ภายใต้ข้อกำหนดของ EULA นี้ และการแก้ไขสำหรับคุณโดยเฉพาะสำหรับข้อความข้างต้นจะจำกัดตามจำนวนที่มากกว่าระหว่างจำนวนเงินที่คุณจ่ายแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยอ้อม หรือผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายของการสูญเสียกำไร หรือข้อมูลลับหรือข้อมูลอื่นของการหยุดชะงักของธุรกิจ ของการบาดเจ็บของบุคคล หรือของการสูญเสียความเป็นส่วนตัว) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้หรือไม่สามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใดๆ ของ EULA นี้ แม้ว่า HP หรือซัพพลายเออร์ของ HP จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม และแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ในบางรัฐ/เขตอำนาจศาลจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
 11. ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคสำหรับสินค้าเชิงพาณิชย์อนุญาตให้หน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์มาตรฐานของ HP
 12. การปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ ("กฎหมายการส่งออก") เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไม่ได้ (1) ส่งออกโดยตรงหรือโดยอ้อมละเมิดกฎหมายการส่งออก หรือ (2) ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ห้ามโดยกฎหมายการส่งออก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ
 13. ความสามารถและอำนาจในการทำสัญญา คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายในรัฐที่คุณพำนักอยู่ และหากเป็นไปได้ คุณได้รับอนุญาตจากนายจ้างของคุณให้ทำสัญญานี้
 14. กฎหมายที่บังคับใช้. EULA นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 15. ข้อตกลงทั้งหมด. นอกจากว่าคุณได้เข้าทำข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นี้ EULA นี้ (รวมทั้งข้อเพิ่มเติมหรือการแก้ไขสำหรับ EULA นี้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ HP) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ HP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และจะมีผลทดแทนการสื่อสาร ข้อเสนอ และการนำเสนอด้วยคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรทั้งหมดก่อนหน้านี้หรือในเวลาเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ครอบคลุมโดย EULA นี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดของนโยบายหรือโปรแกรมใดๆ ของ HP สำหรับบริการสนับสนุนขัดแย้งกับข้อกำหนดของ EULA นี้ ข้อกำหนดของ EULA นี้จะมีผลใช้บังคับ
 16. สิทธิ์ผู้บริโภค. ผู้บริโภคในบางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือดินแดนอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายและได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่การรับผิด HP จะไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมาย หากคุณได้ซอฟต์แวร์มาในฐานะผู้บริโภคภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือดินแดน คุณต้องอ่านข้อกำหนดใน EULA นี้ (รวมถึงข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน การจำกัดและการยกเว้นการรับผิด) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น
  ผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย: หากคุณได้ซอฟต์แวร์มาในฐานะผู้บริโภคภายใต้ "กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย" ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติผู้บริโภคและการแข่งขันออสเตรเลีย ค.ศ. 2010 ดังนั้นโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใน EULA นี้:
  1. ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย รวมทั้งสินค้าต้องอยู่ในคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ และมีการให้บริการที่มีความใส่ใจโดยผู้ชำนาญการ คุณมีสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนหรือขอรับเงินคืนสำหรับความบกพร่องในสาระสำคัญ และการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร คุณยังมีสิทธิ์รับการซ่อมแซมซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยนหากคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความบกพร่องในสาระสำคัญ
  2. ไม่มีรายละเอียดอื่นใดใน EULA นี้ที่จะยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลงสิทธิ์หรือการแก้ไขเยียวยา หรือการประกัน รับประกันใดๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลียกำหนดหรือแสดงนัย ซึ่งจะไม่สามารถได้รับการยกเว้นหรือจำกัดทางกฎหมาย และ
  3. สิทธิประโยชน์ที่ให้กับคุณอย่างชัดแจ้งโดยการรับประกันใน EULA นี้จะอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์และการแก้ไขเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้กับคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลียมีผลใช้บังคับเหนือกว่าในขอบเขตที่ขัดแย้งกับข้อจำกัดใดๆ ที่มีในการรับประกันที่ชัดแจ้ง
   ซอฟต์แวร์นี้อาจเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้ ดังนั้น HP จึงขอประกาศว่าหาก HP ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ให้คุณ การซ่อมแซมนั้นอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียข้อมูลดังกล่าว ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย ข้อจำกัดและการยกเว้นการรับผิดของ HP ใน EULA นี้จะมีผลบังคับใช้กับการสูญเสียข้อมูลดังกล่าว
   หากคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ตามการรับประกันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือตามการแก้ไขเยียวยาข้างต้น โปรดติดต่อ HP:
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   Australia
  หากต้องการขอความช่วยเหลือหรือเคลมการรับประกัน โปรดโทร 13 10 47 (ภายในออสเตรเลีย) หรือ +61 2 8278 1039 (หากโทรมาจากต่างประเทศ) หรือไปที่ www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html เพื่อดูรายการหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดของหน่วยงานช่วยเหลือ
  หากคุณเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลีย และคุณซื้อซอฟต์แวร์หรือการรับประกันและบริการการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่เป็นประเภทที่ได้มาเพื่อการใช้ส่วนตัว ภายในบ้าน หรือภายในครัวเรือน HP จะจำกัดการรับผิดที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันของผู้บริโภค นอกเหนือจากข้อกำหนดใน EULA นี้ดังต่อไปนี้
  1. เงื่อนไขการรับประกันหรือบริการช่วยเหลือสำหรับซอฟต์แวร์: ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข จัดหาบริการให้ใหม่หรือการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการต้องจัดหาบริหารใหม่
  2. เงื่อนไขของซอฟต์แวร์: ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข การเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือการจัดหาซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า การซ่อมซอฟต์แวร์ การชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือการหาซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า หรือการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซม และ
  3. ไม่เช่นนั้นตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
  ผู้บริโภคนิวซีแลนด์: ในนิวซีแลนด์ ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้พระราชบัญญัติการประกันผู้บริโภค ค.ศ. 1993 ในนิวซีแลนด์ คำว่า "ธุรกรรมของผู้บริโภค" จะหมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อการใช้หรือบริโภคการใช้ส่วนตัว ภายในบ้าน หรือภายในครัวเรือน และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ที่ซื้อสินค้าสำหรับการใช้ส่วนตัว ภายในบ้าน หรือภายในครัวเรือน หรือเพื่อการบริโภค และไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ('ผู้บริโภคในนิวซีแลนด์') มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซม เปลี่ยน รับเงินคืนสำหรับความบกพร่อง และการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควรอื่นๆ ผู้บริโภคนิวซีแลนด์ (ตามคำจำกัดความข้างต้น) สามารถเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายในการคืนผลิตภัณฑ์กลับมาที่สถานที่ซื้อ หากมีการละเมิดกฎหมายผู้บริโภคนิวซีแลนด์ นอกจากนี้หากผู้บริโภคนิวซีแลนด์ HP ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการคืนสินค้ามาที่ HP ดังนั้น HP จะต้องเป็นผู้ไปรับผลิตภัณฑ์นั้นด้วยตนเองและต้องออกค่าใช้จ่ายเอง หากบริการและผลิตภัณฑ์นั้นมีการนำมาใช้ในทางธุรกิจ คุณจะต้องยอมรับว่าพระราชบัญญัติการประกันผู้บริโภค ค.ศ. 1993 ไม่มีผลบังคับใช้ และตามลักษณะและมูลค่าของธุรกรรมนี้ ถือว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผล
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของ ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะอยู่ในหนังสือรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการนี้เท่านั้น โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือด้านเนื้อหา หรือข้อความที่ไม่ครบถ้วนในเอกสารนี้
เวอร์ชัน: สิงหาคม 2017


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย