ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเอากระดาษที่ติดออก

ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเอากระดาษที่ติดออก
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก
บันทึก
  • อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ในระดับที่สูงกว่าสัญลักษณ์กำหนดระดับการเติมที่อยู่ภายในถาด
  • อย่านำกระดาษออกจากถาดขณะเครื่องพิมพ์ของคุณกำลังพิมพ์
  • งอ คลี่ และจัดกระดาษให้ตรงก่อนใส่
  • อย่าใช้กระดาษที่มีรอยพับ เปียก หรือม้วนงอ
  • อย่าใส่กระดาษหลายประเภทผสมกันในถาดเดียว
  • ใช้วัสดุพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้น ดูรายละเอียดแต่ละประเภทได้ที่เอกสาร Printer Specification (ข้อมูลจำเพาะเครื่องพิมพ์)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หงายด้านที่แนะนำของวัสดุพิมพ์ภายในถาด

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ภายในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด
บันทึก
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาช่อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย