ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุการใช้งาน หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย มิเช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
 • ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวัง อย่าทำภาชนะตก
 • ตรวจสอบว่าได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
  หมายเหตุ
ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า, เปิด
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก ถอด
 3. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ นำฝาของภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่มาปิดบนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่า
   รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ถอด
  1. ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  2. ฝา
  3. รีไซเคิลภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  HP ขอแนะนำให้ทำการรีไซเคิลภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย หากต้องการดำเนินการ ให้ไปที่ การคืนผลิตภัณฑ์และการรีไซเคิล
 4. แกะบรรจุภัณฑ์ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ แล้วใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ใส่
 5. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับผงหมึก ใส่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย