ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด
เมื่อเกิดปัญหากระดาษติด ไฟ LED บนแผงควบคุมจะติดเป็นสีส้ม หาและนำกระดาษที่ติดอยู่ออก หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาด้านบน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก

ในถาด

 1. เปิดและปิดฝาด้านบน กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ หากกระดาษยังไม่ถูกดันออกมา ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  หากกระดาษไม่ขยับเมื่อคุณดึงหรือคุณไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ให้ตรวจสอบภายในเครื่องพิมพ์

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน โปรดใช้ความระมัดระวังขณะนำกระดาษออกจากบริเวณนี้เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วพอง
 1. เปิดและปิดฝาด้านบน กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ หากกระดาษยังไม่ถูกดันออกมา ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. เปิดฝาด้านบน
 3. เปิดฝาชุดฟิวเซอร์
  รูปภาพ : ฝาชุดฟิวเซอร์ เปิด
 4. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  หากไม่มีกระดาษติด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 5. ดึงตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตลับหมึก ถอดออก
 6. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 7. ใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตลับหมึก ใส่
 8. ปิดฝาชุดฟิวเซอร์
 9. ปิดฝาด้านบน เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย