ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด

ในถาด

บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
 1. ถอดถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ถอดออก
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ใส่
 4. เปิดฝาด้านหน้าของเครื่องพิมพ์จากนั้นปิดฝานี้เพื่อทำการพิมพ์ต่อ
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาด้านบน
  รูปภาพ : ฝาด้านบน เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดฝาด้านบน
  รูปภาพ : ฝาด้านบน ปิด

ในบริเวณทางออก

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 2. กดลูกกลิ้งกระดาษออกแล้วเลื่อนลง
  รูปภาพ : ลูกกลิ้งกระดาษออก ลง
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 4. กดลูกกลิ้งกระดาษออกแล้วเลื่อนขึ้น
  รูปภาพ : ลูกกลิ้งกระดาษออก ขึ้น
 5. ปิดฝาด้านหลังจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง คลิก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย