ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ Samsung - Smart UX: วิธีใช้งานแฟ็กซ์

การใช้โทรสาร

  1. แตะ [Scan & Send (สแกนและส่ง) ] จากหน้าจอหลักหรือแอป
  2. วางต้นฉบับทั้งชุดหงายขึ้นในตัวป้อนเอกสาร หรือวางต้นฉบับหนึ่งแผ่นคว่ำลงบนกระจกสแกนเนอร์
  3. หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่าในแท็บ Send (ส่ง) และแท็บ More (เพิ่มเติม)
  4. แตะ [Fax] (แฟ็กซ์) หรือ แล้วป้อนหมายเลขแฟ็กซ์โดยตรง หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถใช้ Favorites (รายการโปรด) , Recent (ล่าสุด) , Groups (กลุ่ม) หรือ Contacts (ผู้ติดต่อ) เพื่อป้อนจุดหมายได้
  5. แตะปุ่ม Send (ส่ง) เพื่อเริ่มต้นส่งแฟ็กซ์
รูปภาพ : หน้าจอแฟ็กซ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย