ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์

เอกสารนี้จะระบุข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ รวมถึงข้อมูลจำเพาะทั่วไป ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์ และความต้องการของระบบ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ โปรดไปที่ ฝ่ายสนับสนุนของ HP
รายการ
คำอธิบาย
มิติ
กว้าง x ลึก x สูง
M456x Series: 433.0 x 459.5 x 573.8 มม. (17.05 x 18.09 x 22.59 นิ้ว)
M4562 Series: 531.2 x 459.5 x 625.3 มม. (20.91 x 18.09 x 24.62 นิ้ว)
น้ำหนัก
เครื่องพิมพ์กับวัสดุสิ้นเปลือง
M456x Series: 29.08 กก. (64.11 ปอนด์)
M4562 Series: 30.56 กก. (67.37 ปอนด์)
ระดับเสียงรบกวนข,ค
โหมดพร้อม
น้อยกว่า 30 dB (A)
โหมดพิมพ์
น้อยกว่า 54 dB (A)
โหมดทำสำเนา
น้อยกว่า 57 dB (A)
โหมดสแกน
กระจกของสแกนเนอร์
น้อยกว่า 49 dB (A)
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ
น้อยกว่า 53 dB (A)
อุณหภูมิ
การทำงาน
10 ถึง 32 °C (50 ถึง 89.6 °F)
การจัดเก็บ (บรรจุหีบห่อ)
-20 ถึง 40°C (-4 ถึง 104°F)
ความชื้น
การทำงาน
10 ถึง 80% RH
การจัดเก็บ (บรรจุหีบห่อ)
10 ถึง 80% RH
กำลังไฟฟ้า
รุ่น 110 โวลต์
AC 110 - 127 V
รุ่น 220 โวลต์
AC 220 - 240 V
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
โหมดการทำงานเฉลี่ย
น้อยกว่า 900 W
โหมดพร้อม
น้อยกว่า 30 W
โหมดประหยัดพลังงาน
น้อยกว่า 1.8 W
โหมดปิดเครื่อง
น้อยกว่า 0.45 W
ก. วัดขนาดและน้ำหนักในขณะที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ข. ระดับแรงดันเสียง ISO 7779 ผ่านการทดสอบการกำหนดค่าต่อไปนี้: การติดตั้งเครื่องพิมพ์พื้นฐาน, กระดาษ A4, การพิมพ์ด้านเดียว
ค. ประเทศจีนเท่านั้น: หากเสียงรบกวนของอุปกรณ์ดังเกินกว่า 63 dB (A) ควรวางอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่แนะนำ
ง. ดูป้ายกำลังไฟฟ้าบนเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (V), ความถี่ (เฮิรตซ์) และประเภทของกระแสไฟฟ้า (A) ของเครื่องพิมพ์ของคุณ
จ. อัตราสิ้นเปลืองพลังงานอาจได้รับผลกระทบตามสถานะของเครื่องพิมพ์ เงื่อนไขการตั้งค่า สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์รวมถึงวิธีที่ประเทศ/ภูมิภาคนั้นๆ ใช้ในการวัด
ฉ. หลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงานได้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์

บันทึก
เราขอแนะนำให้ใช้กระดาษรีไซเคิลเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
ประเภท
ขนาด
มิติ
น้ำหนัก/ความจุของกระดาษพิมพ์
ถาด 1 / ถาด 2,3,4
ถาดอเนกประสงค์
กระดาษธรรมดา
Letter
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
70 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 19 ถึง 24 ปอนด์)
75 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ปอนด์) 550 แผ่นสำหรับแต่ละถาด
70 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 19 ถึง 24 ปอนด์)
75 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ปอนด์) 100 แผ่น
Legal
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
US Folio
216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.26 x 11.69 นิ้ว)
Oficio
216 x 343 มม. (8.5 x 13.5 นิ้ว)
JIS B5
182 x 257 มม. (7.16 x 10.11 นิ้ว)
ISO B5
176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)
Executive
184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
A5
148 x 210 มม. (5.82 x 8.26 นิ้ว)
Statement
140 x 216 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)
A6
105 x 148 มม. (4.13 x 5.82 นิ้ว)
ไม่สามารถใช้ได้ในถาดเสริม
บัตรดัชนี
76 x 127 มม. (3.00 x 5.00 นิ้ว)
ไม่สามารถใช้ได้ในถาดเสริม
โปสการ์ด 4 x 6
102 x 152 มม. (4.00 x 6.00 นิ้ว)
ไม่สามารถใช้ได้ในถาดเสริม
โปสการ์ด 100 x 148
100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)
ไม่สามารถใช้ได้ในถาดเสริม
ซองจดหมายค,ง
ซองจดหมาย Monarch
98 x 191 มม. (3.87 x 7.5 นิ้ว)
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ปอนด์) 50 แผ่น
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ปอนด์) 10 แผ่น
ซองจดหมายเบอร์ 9
98 x 225 มม. (3.87 x 8.87 นิ้ว)
ซองจดหมายเบอร์ 10
105 x 241 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม. (6.37 x 9.01 นิ้ว)
ซองจดหมาย C6
114 x 162 มม. (4.48 x 6.38 นิ้ว)
กระดาษหนาจ,ฉ
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
91 ถึง 105 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 24 ถึง 28 ปอนด์)
91 ถึง 105 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 24 ถึง 28 ปอนด์)
กระดาษหนามาก
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
ไม่สามารถใช้ได้ในถาด 1/ถาดเสริม
164 ถึง 220 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 44 ถึง 59 ปอนด์)
กระดาษบาง
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
60 ถึง 69 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 19 ปอนด์)
550 แผ่น
60 ถึง 69 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 19 ปอนด์)
100 แผ่น
ฉลากช,ซ
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
120 ถึง 150 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 47 ถึง 59 ปอนด์)
50 แผ่น
120 ถึง 150 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 47 ถึง 59 ปอนด์)
10 แผ่น
การ์ดสต็อคจ,ซ
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
106 ถึง 163 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 28 ถึง 43 ปอนด์)
50 แผ่น
106 ถึง 163 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 28 ถึง 43 ปอนด์)
10 แผ่น
กระดาษรีไซเคิล
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
60 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 24 ปอนด์)
60 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 24 ปอนด์)
กระดาษแบบฟอร์ม
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
กระดาษปอนด์
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
105 ถึง 120 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 28 ถึง 32 ปอนด์)
105 ถึง 120 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 28 ถึง 32 ปอนด์)
กระดาษสี ใยฝ้าย เจาะรู
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
หัวจดหมาย
Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6, Statement
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
เก็บถาวร
Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6, Statement, โปสการ์ด 4 x 6, โปสการ์ด 100 x 148
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 ถึง 90 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 20 ถึง 24 ปอนด์)
ขนาดต่ำสุด (กำหนดเอง)
ถาด 1/ถาดเสริม: 98.6 X 148.5 มม. (3.88 x 5.85 นิ้ว)
ถาดอเนกประสงค์: 76.2 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
60 ถึง 163 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 43 ปอนด์)
60 ถึง 220 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 16 ถึง 59 ปอนด์)
ขนาดสูงสุด (กำหนดเอง)
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
ก. หากน้ำหนักของวัสดุพิมพ์เกิน 105 g/m2 (กระดาษปอนด์ขนาด 28 ปอนด์) ให้ใส่กระดาษลงในถาดทีละแผ่น
ข. ความจุสูงสุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุพิมพ์ ความหนา และสภาวะแวดล้อม
ค. ซองจดหมาย Monarch และซองจดหมาย C6 รองรับในถาดอเนกประสงค์/ถาด 1 เท่านั้น
ง. ซองจดหมายเบอร์ 10, ซองจดหมายเบอร์ 9, ซองจดหมาย DL และซองจดหมาย C5 รองรับในถาดอเนกประสงค์/ถาด 1/ถาด 2 เท่านั้น
จ. บัตรดัชนีรองรับในถาดอเนกประสงค์เท่านั้น
ฉ. A6, โปสการ์ด 4 x 6 และโปสการ์ด 100 x 148 รองรับในถาดอเนกประสงค์/ถาด 1 เท่านั้น
ช. ความเรียบ: 100 ถึง 250 (sheffield)
ซ. A6 รองรับในถาดอเนกประสงค์/ถาด 1 เท่านั้น

ความต้องการของระบบ

Microsoft® Windows®

ระบบปฏิบัติการ
ความต้องการ (แนะนำ)
CPU
RAM
พื้นที่ว่างของ HDD
Windows® XP Service Pack 3
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
128 MB (256 MB)
1.5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
128 MB (512 MB)
1.25 GB ถึง 2 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows Vista®
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512 MB (1 GB)
15 GB
Windows® 7
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 บิต หรือ 64 บิต หรือสูงกว่า
1 GB (2 GB)
16 GB
การสนับสนุนสำหรับกราฟิก DirectX® 9 พร้อมหน่วยความจำ 128 MB (เพื่อเปิดใช้งานธีม Aero)
ไดรฟ์ DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (2 GHz หรือเร็วกว่า)
512 MB (2 GB)
10 GB
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10
Windows® Server 2016
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 บิต หรือ 64 บิต หรือสูงกว่า
2 GB (2 GB)
20 GB
การสนับสนุนสำหรับกราฟิก DirectX® 9 พร้อมหน่วยความจำ 128 MB (เพื่อเปิดใช้งานธีม Aero)
ไดรฟ์ DVD-R/W
Windows Server® 2012
Windows Server® 2012 R2
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (2 GHz หรือเร็วกว่า)
512 MB (2 GB)
32 GB
บันทึก
  • Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่าเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้
  • Windows Terminal Services สามารถทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย