ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - การพิมพ์บนกระดาษพิเศษ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดกระดาษพิเศษที่ใช้ได้ในแต่ละถาด
การตั้งค่ากระดาษในเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ควรตรงกัน เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกระดาษไม่ตรงกันระหว่างพิมพ์
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ทำในเครื่องพิมพ์ จาก SyncThru™ Web Service ให้คลิก Information (ข้อมูล) > Current Settings (ค่าปัจจุบัน) > Printer information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์) > System (ระบบ) > Input Trays (ถาดป้อนกระดาษ) ดูแท็บการตั้งค่า หรือจะตั้งค่าจากแผงควบคุมก็ได้
จากนั้นตั้งค่าประเภทกระดาษในหน้าต่าง Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) > แท็บ Paper (กระดาษ) > Paper Type (ประเภทกระดาษ) ดูหัวข้อการเปิดการกำหนดลักษณะการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการพิมพ์ฉลาก ให้เลือกLabels (ฉลาก) สำหรับ Paper Type (ประเภทกระดาษ)
บันทึก
เมื่อใช้กระดาษพิเศษ เราขอแนะนำให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น ตรวจสอบจำนวนกระดาษที่ใส่ได้สูงสุดของแต่ละถาด ดูหัวข้อข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
ประเภท
ถาด 1
ถาดเสริม
ถาดอเนกประสงค์
ธรรมดา
X
X
X
หนา
X
X
X
หนามาก
X
บาง
X
X
X
ใยฝ้าย
X
X
X
สี
X
X
X
กระดาษแบบฟอร์ม
X
X
X
กระดาษรีไซเคิล
X
X
X
ซองจดหมาย
X
X
X
ฉลาก
X
X
X
การ์ดสต็อก
X
X
X
กระดาษปอนด์
X
X
X
อาร์ไคฟ์
X
X
X
กระดาษหัวจดหมาย
X
X
X
เจาะรู
X
X
X
สนับสนุน: X
ไม่รองรับ: ว่างเปล่า
บันทึก
ประเภทกระดาษจะแสดงไว้ในPrinting Preferences (การกำหนดลักษณะการพิมพ์) ตัวเลือกประเภทกระดาษนี้จะให้ผู้ใช้ตั้งค่าประเภทของกระดาษที่จะใส่เข้ามาในถาดได้ ค่านี้จะปรากฏขึ้นในรายการเพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลงานพิมพ์คุณภาพดีที่สุด หากไม่เลือก คุณอาจไม่ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ต้องการ

ซองจดหมาย

การพิมพ์บนซองจดหมายให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับคุณภาพของซองจดหมาย ในการพิมพ์ซองจดหมาย ให้วางซองแบบที่แสดงในภาพต่อไปนี้
รูปภาพ : ซองจดหมาย
 • เมื่อต้องการเลือกซอง ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • น้ำหนัก: ต้องไม่เกิน 90 g/m2 ไม่เช่นนั้นกระดาษอาจจะติด
  • รูปร่าง: ต้องเรียบและมีรอยม้วนงอที่ต่ำกว่า 6 มม. (0.25 นิ้ว) และต้องไม่มีอากาศในนั้น
  • สภาวะ: ต้องไม่ยับ เป็นรอย หรือชำรุด
  • อุณหภูมิ: ต้องทนต่อความร้อนและแรงกดจากเครื่องพิมพ์ระหว่างการพิมพ์
 • ใช้ซองที่มีรูปร่างดีและมีรอยพับที่คมและพับไว้อย่างดีเท่านั้น
 • อย่าใช้ซองที่มีตราประทับ
 • อย่าใช้ซองที่มีตัวยึด ล็อค หน้าต่าง ขอบเคลือบ ผนึกกาว หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
 • อย่าใช้ซองที่ชำรุดหรือมีคุณภาพต่ำ
 • ตรวจสอบว่าขอบตัวซองด้านล่างทั้งสองด้านยาวจรดมุมซอง
   รูปภาพ : ขอบตัวซองด้านล่าง
  1. ใช้ได้
  2. ใช้ไม่ได้
 • ซองที่มีแถบกาวลอกหรือมีฝาปิดซองมากกว่าหนึ่งฝาที่พับลงมาเพื่อปิดผนึกต้องใช้กาวที่รองรับอุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 170°c (338°F) เป็นระยะเวลา 0.1 วินาทีได้ ฝาซองและกาวลอกแถบที่มีเพิ่มขึ้นมานี้อาจทำให้เกิดซองยับ พับ หรือติดในเครื่องพิมพ์ และอาจทำให้ฟิวเซอร์ชำรุดได้ด้วย
 • เพื่อให้ได้คุณภาพพิมพ์ที่ดี ควรกำหนดระยะขอบไม่ต่ำกว่า 15 มม. นับจากขอบซอง
 • ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์ในบริเวณที่ขอบซองด้านล่างบรรจบกัน

ฉลาก

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ควรใช้ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น
รูปภาพ : ฉลาก
 • เมื่อต้องการเลือกฉลาก ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  • กาว: ต้องทนต่ออุณหภูมิละลายหมึกของเครื่องพิมพ์ที่ประมาณ 170°c (338°F) ได้
  • การจัดการ: ใช้ฉลากที่ด้านหลังไม่ลอกออก กระดาษฉลากที่มีช่องว่างระหว่างฉลากแต่ละอันอาจลอกออก ซึ่งจะทำให้กระดาษติดในเครื่องพิมพ์อย่างหนัก
  • ม้วนงอ: กระดาษฉลากต้องเรียบแบนและงอได้ไม่เกิน 13 มม. ในทุกทิศทาง
  • สภาวะ: อย่าใช้ฉลากยับ มีฟองอากาศ หรือรอยลอกใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบว่าฉลากแต่ละอันไม่มีส่วนแผ่นกาวที่ลอกออก เพราะอาจทำให้ฉลากลอกขณะพิมพ์ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติด นอกจากนี้ส่วนแผ่นกาวที่ลอกออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์เกิดความเสียหายได้
 • อย่าใช้กระดาษฉลากแผ่นหนึ่งๆ ในการพิมพ์มากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะแผ่นรองกาวด้านหลังฉลากออกแบบมาสำหรับการพิมพ์ครั้งเดียว
 • อย่าใช้ฉลากที่ลอกออกจากแผ่นรองกาวด้านหลัง หรือยับ มีฟองอากาศ หรือชำรุด

การ์ดสต็อคและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง

รูปภาพ : การ์ดสต็อคและกระดาษขนาดที่กำหนดเอง
 • อย่าพิมพ์บนกระดาษที่มีกว้างน้อยกว่า 98 มม. (3.8 นิ้ว) หรือยาวน้อยกว่า 148 มม. (5.8 นิ้ว)
 • ในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ให้ตั้งค่าขอบอย่างน้อย 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) ห่างจากขอบของวัสดุ

กระดาษแบบฟอร์ม

เมื่อใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้หงายด้านที่พิมพ์ไว้แล้วขึ้นโดยขอบที่ด้านหน้าต้องไม่งอ หากผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้พลิกอีกด้าน แต่จะไม่รับประกันคุณภาพการพิมพ์
รูปภาพ : กระดาษแบบฟอร์ม
 • ต้องพิมพ์ด้วยหมึกทนความร้อนที่จะไม่หลอม ระเหย หรือปล่อยสารอันตรายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิการหลอมของเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 0.1 วินาที (ประมาณ 170°C (338°F))
 • หมึกของกระดาษแบบฟอร์มต้องไม่ไวไฟและต้องไม่ส่งผลเสียกับลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์
 • ก่อนที่จะใส่กระดาษแบบฟอร์ม ให้ตรวจสอบว่าหมึกบนกระดาษแห้งแล้ว ระหว่างกระบวนการหลอมละลายหมึก หมึกบนกระดาษแบบฟอร์มที่ยังเปียกอยู่อาจเลือนออก ซึ่งจะลดคุณภาพการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย