ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - การทำสำเนาพื้นฐาน

การทำสำเนาพื้นฐาน

เอกสารชุดนี้จะแสดงขั้นตอนการทำสำเนาเอกสารต้นฉบับแบบพื้นฐาน
  1. แตะ Copy (สำเนา) จากหน้าจอหลักหรือ Apps (แอป)
  2. วางต้นฉบับโดยให้หันหน้าขึ้นในตัวป้อนเอกสารสแกนสองด้าน (DSDF) หรือวางต้นฉบับแผ่นเดียวโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกน และปิดตัวป้อนเอกสารสแกนสองด้าน (DSDF) ดูการใส่ต้นฉบับ
  3. ปรับการตั้งค่าในแท็บ Copy (สำเนา) และแท็บ More (เพิ่มเติม)
  4. หากจำเป็น ให้ป้อนจำนวนสำเนาที่ต้องการบนแผงปุ่มกดตัวเลข (หรือปุ่ม +, -) บนแผงควบคุม
  5. แตะ และปุ่ม Start (เริ่ม) จากแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา
บันทึก
ในการยกเลิกงานทำสำเนาในระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่ม (Stop/Clear) ((หยุด/ล้าง)) และการทำสำเนาจะหยุดลง แตะ Job Status (สถานะงาน) ที่แผงควบคุม แล้วจึงลบงานที่ต้องการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย